Aktuality

Přehled aktualit a výzev pro předkládání žádostí o grant z Fondu partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce.

ilustrace

Vydáno

Konference Fondu Partnerství Programu švýcarsko-české spolupráce

Ministerstvo financí ve středu 30. listopadu 2016 uspořádalo v Hotelu NH Prague City Konferenci Fondu Partnerství, který je podporován v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce. Cílem bylo informovat odbornou veřejnost a zástupce médií o výsledcích Fondu Partnerství, který v letech 2009 – 2016 poskytl českým subjektům celkem 98 grantů pro realizaci projektů v partnerství se švýcarskými organizacemi. Celková výše finančních prostředků pro realizaci Fondu Partnerství dosáhla téměř 150 mil. Kč. Vybrané projekty pak byly prezentovány jejich řešiteli a švýcarskými partnery na této konferenci.

Vydáno

Brožura Rozvoj lidských zdrojů v oblasti certifikovaných účetních (Fond Partnerství)

V rámci své dlouhodobé koncepce, která zahrnuje prohlubování a zkvalitňování odborných znalostí, dovedností a zkušeností českých účetních specialistů, připravila Komora certifi kovaných účetních projekt nazvaný „Rozvoj lidských zdrojů v oblasti certifi kovaných účetních“. Hlavním cílem projektu je zlepšení postavení certifi kovaných účetních na trhu práce v ČR. Dalšími cíli jsou zvýšení prestiže certifi kovaných účetních, analýza stávajícího modelu certifi kace účetních a rozšíření certifi kace o nabídku podpory a služeb včetně dalšího vzdělávání.

Aktualizováno

Konference Fondu Partnerství, Praha, 30. listopadu 2016

Národní koordinační jednotka Programu švýcarsko-české spolupráce pořádá dne 30.11.2016 v Praze Konferenci Fondu Partnerství Programu švýcarsko-české spolupráce. Registrace na konferenci byla ke dni 24.11.2016 ukončena.

Vydáno

Otevření prvního opraveného objektu zóny Buďánka v Praze 5

Dne 31.10.2016 bylo v bývalé pražské dělnické kolonii Buďánka v Praze 5 slavnostně otevřeno nové komunitní centrum – rekonstruovaná budova „Koloniál“. Cílem spolku Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka, který stojí za projektem záchrany této oblasti a za její rekonstrukcí, není jen opravit tento objekt, ale postupně celou památkovou zónu, a dotáhnout ji tak do finálního výsledku, aby mohla sloužit obyvatelům Prahy 5. Rekonstrukce byla již zahájena i na dalších šesti objektech, které dostaly nové střechy. Praha 5, která letos přispěla šesti milióny korun, by do konce letošního roku měla schválit master plán, který řekne, co se bude dít dál.

Aktualizováno

Pokyn pro implementaci sub-projektu Fondu Partnerství – 6. revize platná od 20. června 2016

Národní koordinační jednotka Programu švýcarsko-české spolupráce zveřejňuje 6. revizi Pokynu pro implementaci sub-projektu Fondu Partnerství. Revize upravuje nejzazší datum oprávněnosti výdajů sub-projektů (nově 15.11.2016), maximální délku realizace sub-projektu na 22 měsíců, termíny pro předložení závěrečné zprávy, a upozorňuje rovněž na povinnost vést evidenci práce pro osobní výdaje zaměstnanců/expertů. Platnost 6. revidované verze je od 20. června 2016.

Vydáno

Sdílení a výměna zkušeností v inventarizaci lesů

Ve dnech 24. – 26. května 2016 se v Kroměříži uskutečnil 2nd International Workshop on Forest Inventory Statistics. Workshop je plánovanou aktivitou v rámci sub-projektu „Sdílení a výměna metodických postupů národní inventarizace lesů“. Program workshopu naplnily příspěvky presentované odborníky v oblasti metodického řešení inventarizace lesů v evropských zemích.

Vydáno

Výstava o obnově památkové zóny Buďánka (Pozvánka)

13. května 2016 byla v ústředí ČSOB, v budově Radlická 333/150 v Praze 5, slavnostně otevřena výstava o obnově památkové zóny Buďánka. Cílem projektu Sdružení Buďánka pro budoucnost je obnova kolonie Buďánka v Praze-Košířích, pocházející z 19. stol., a vytvoření vzdělávacího, ekologického a společenského centra.

Vydáno

Konference Zranitelný spotřebitel a normy, Praha, 5. května 2016

Dne 5. května 2016 pořádalo Sdružení českých spotřebitelů, z. ú., s podporou Programu švýcarsko-české spolupráce a ve spolupráci s Kabinetem pro standardizaci, o.p.s., a dalšími partnery národní konferenci „Zranitelný spotřebitel a normy“. Konference byla zaměřena na zviditelnění technické normalizace a její úlohy pro specifickou skupinu spotřebitelů a uživatelů výrobků a služeb.

Vydáno

Setkání tesařů, Trstěnice u Litomyšle, 4. června 2016 (Pozvánka)

Dne 4. června 2016 se koná v Trstěnici u Litomyšle setkání tesařů. Účast na setkání/ semináři je určena všem zájemcům, kteří mají zájem se dozvědět více o tradičních technikách opracování dřeva, různých postupech rekonstrukce historických roubených objektů nebo se pouze potěšit z pohledu na tradiční tesařské řemeslo.

Vydáno

Možnosti prezentace a udržitelné péče o památky lidové architektury, Litomyšl, 3. června 2016 (Pozvánka)

Dne 3. června 2016 se koná v Litomyšli, ve Sloupovém sále zámeckého pivovaru, odborný seminář Možnosti prezentace a udržitelné péče o památky lidové architektury. Na semináři, který je zaměřen na témata spojená s hledáním udržitelné péče o lidové stavby a vhodných forem jejich prezentace, vystoupí čeští a švýcarští odborníci.

Vydáno

Konference Geoadventures, Ralsko, 26.-27. 5. 2016 (Pozvánka)

Ve dnech 26.-27. května 2016 se bude v Hotelu Port v Ralsku konat mezinárodní konference zaměřená na výměnu zkušeností a získání impulsů a inspirace v zásadních tématech týkajících se geoparků, regionálního rozvoje a cestovního ruchu. Na konferenci naváže land-artový Festival Proměny v Geoparku Ralsko, který se bude konat v sobotu 28. května 2016 v zaniklé obci Jabloneček v Ralsku. Festival bude netradičním setkáním umělců v krajině, při kterém se prolíná moderní audio-vizuální tvorba, land-art, poezie a hudba.

Vydáno

Mezinárodní konference “Práce se musí vyplatit”, Praha 21. dubna 2016 (Pozvánka)

Dne 21. dubna 2016 se v Praze, v budově Senátu, Valdštejnské náměstí 17/4, bude konat konference zaměřená na přenos zkušeností z oblasti integračních programů ve Švýcarsku. Konference je realizována v rámci Projektu „Vytvoření pracovních příležitostí pro sociálně znevýhodněné občany“, který je zaměřen na integraci osob s trestní minulostí a na jehož realizaci obdržel spolek Rubikon centrum grant ve výši 793 000 Kč z Fondu Partnerství, Programu švýcarsko-české spolupráce.

Vydáno

Principy dobré praxe v řízení kvality základních škol, Úřad městské části Praha 5, 11. února 2016 (Pozvánka)

Dne 11.2.2016 se v budově Úřadu městské části Praha 5, Štefánikova 13, od 9.30 hodin, koná závěrečná konference projektu Principy a dobrá praxe v řízení kvality základních škol. Městská část Praha 5 získala na tento projekt, jehož realizace začala v dubnu 2015, grant ve výši 778 487 Kč z Fondu Partnerství, Programu švýcarsko-české spolupráce.

Vydáno

Interpretace hodnot území a tvorba produktů přírodního turismu – dvoudenní workshop, Hamr na Jezeře, 30.11. – 1.12.2015 (Pozvánka)

Ve dnech 30. listopadu – 1. prosince 2015 se za účasti odborníků ze Švýcarska a Německa koná v Hamru na Jezeře dvoudenní workshop, jehož cílem je předání zkušeností v metodách a nástrojích pro interpretaci hodnot území s možností praktického vyzkoušení vybrané metody tvorby produktů šetrného cestovního ruchu.

Vydáno

Transfer a rekonstrukce památek lidové architektury - odborný seminář, Trstěnice u Litomyšle, 6.11.2015 (Pozvánka)

Dne 6. listopadu 2015 se v Trstěnici u Litomyšle bude konat odborný seminář na téma Transfer a rekonstrukce památek lidové architektury. Akce se koná v rámci projektu Metodika záchrany a prezentace lidového kulturního dědictví Českomoravského pomezí, jehož realizátorem je Spolek archaických nadšenců, který na realizaci projektu získal grant ve výši 1 224 948 Kč z Fondu Partnerství. Zahraničním partnerem projektu je Freilichtmuseum Ballenberg s bohatými zkušenostmi v dané problematice.

Vydáno

Den architektury na Buďánkách - 4. října 2015 (Pozvánka)

Dne 4. října od 14 do 18 hodin proběhne na Buďánkách už podruhé Den architektury. V rámci komentované prohlídky si prohlédnete památkovou zónu a dozvíte se nové informace o tom, jak pokročil projekt revitalizace památkové zóny. Uvidíte jak se do dochovaných torz jednotlivých domů vrací život, několik skladeb zahraje Filip Celar /Inner Talks/ a pro děti bude připravená hravá dílna.

Vydáno

Zodpovědnost a etika v manažerském vzdělávání

Dne 17. září 2015 se na Vysoké škole ekonomické v Praze konala mezinárodní konference Zodpovědnost a etika v manažerském vzdělávání, na které přednášeli odborníci VŠE a švýcarské Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenshaften (Univerzita aplikovaných věd) v Curychu.

Vydáno

Mezinárodní konference „Sexuální a intimní asistence v ČR a ve světě“ (Pozvánka)

Dne 3.11.2015 se v Praze bude konat mezinárodní konference věnující se tématu sexuality osob s handicapem a sexuální asistencí. Přednášejícími budou čeští a rovněž zahraniční odborníci ze Švýcarska a Německa. Projekt zahrnuje zejména výměnu zkušeností se švýcarským partnerem Institut zur Selbst-Bestimmung Behinerter( ISBB) Curych, workshopy a mezinárodní konferenci.

Vydáno

Švýcarsko-česká spolupráce pro Geopark Ralsko

Dne 6. 8. 2015 se v Doksech konalo slavnostní zahájení a představení projektu PF211 „Výměna zkušeností a přenos know-how pro udržitelný rozvoj Geoparku Ralsko“. Projekt získal grant z Programu švýcarsko-české spolupráce (13. cyklu Fondu Partnerství) ve výši 1 956 328 Kč a jeho hlavní náplní je výměna zkušeností, které budou využity k rozpracování zásadních strategických a koncepčních dokumentů Geoparku Ralsko a posunou jej blíž k titulu národní geopark ČR, o který Geopark Ralsko usiluje.

Aktualizováno

Začala revitalizace kolonie Buďánka na Smíchově

V roce 2014 získalo občanské sdružení Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí, založené v roce 2006, grant z Programu švýcarsko-české spolupráce - Fondu Partnerství na realizaci projektu „Spolupráce a přenos zkušeností při revitalizaci památkové kolonie Buďánka pro účely vzniku centra Buďánka pro Prahu“.

Vydáno

Spolupráce technických škol

Dne 28. 5. 2015 proběhla v Praze, v prostorách Střední školy technické, Praha 4, Zelený pruh 1294, závěrečná konference projektu „Mezinárodní partnerství technických škol II“. Tento projekt, který získal grant ve 12. kole Fondu Partnerství, podpořil spolupráci mezi Střední školou technickou v Praze a švýcarskou školou Berufs und Weiterbildungszentrum bzb Buchs (BZ Buchs), jejíž tradice sahají až do roku 1900. Projekt byl již druhým projektem tohoto žadatele podpořeným Fondem Partnerství.

Vydáno

Švýcarská moderní a současná architektura: pozvánka na exkurzi

V rámci projektu Švýcarsko-české inspirace, realizovaného z Fondu Partnerství Programu švýcarsko-české spolupráce, se ve dnech 7. 4. – 13. 4. 2015 se uskuteční exkurze v Curychu s tématem švýcarské moderní a současné architektury. Přihlásit se mohou studenti architektury třetího a vyšších ročníků. Více informací naleznete v přiloženém letáku.

Vydáno

13. kolo výzvy k předkládání žádostí o grant z Fondu Partnerství v Programu švýcarsko-české spolupráce

Ministerstvo financí, Zprostředkovatel Fondu partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce, vyhlašuje dne 3. prosince 2014 13. cyklus otevřené výzvy k předkládání žádostí o grant z Fondu Partnerství spolufinancovaného z Programu švýcarsko-české spolupráce. Žádosti o grant mohou být předkládány průběžně, konečný termín pro předložení žádostí je 31. března 2015.

Vydáno

Announcement of a 13th round of the Open Call for Submission of Grant Applications from the Partnership Fund within the Swiss-Czech Cooperation Programme

The Ministry of Finance, Intermediary of the Partnership Fund within the Swiss-Czech Cooperation Programme, announces on 3rd December 2014the 13th round of the Open Call for submission of grant applications from the Partnership Fund co-financed from the Swiss-Czech Cooperation Programme. The applications may be submitted continuously, deadline for submission of the applications is the 31st March 2015.

Vydáno

Pozvánka k přednáškovému cyklu Švýcarsko-české inspirace

Občanské sdružení Kruh zve za podpory Programu švýcarsko-české spolupráce k pokračování přednáškového cyklu Švýcarsko-české inspirace. Dvoupřednáška navazuje na cyklus přednášek reflektujících aktuální tendence ve švýcarské architektuře. Ve čtvrtek 6. listopadu vystoupí v kině Světozor oceňovaný švýcarský architekt Andrea Deplazes a uznávaný statik Joseph Schwarz.

Vydáno

Odborná panelová diskuse Účetní – nepostradatelní a nedoceněni? (Pozvánka)

Dne 5. listopadu 2014 se uskuteční v návaznosti na sub-projekt Rozvoj lidských zdrojů v oblasti certifikovaných účetních, financovaný z Programu švýcarsko-české spolupráce, odborná panelová diskuse na téma „Účetní – nepostradatelní a nedoceněni?“. Cílem diskuse bude debata nad postavením certifikovaných účetních na trhu práce v ČR.

Vydáno

Mezinárodní konference na téma Výměna zkušeností a know-how v oblasti zájmového vzdělávání rodičů s dětmi na mateřské a rodičovské dovolené (Pozvánka)

Středisko volného času – DOMEČEK HOŘOVICE pořádá 30. 10. 2014 mezinárodní konferenci na téma Výměna zkušeností a know-how v oblasti zájmového vzdělávání rodičů s dětmi na mateřské a rodičovské dovolené. Konference bude shrnutím výsledků spolupráce Střediska volného času DOMEČEK HOŘOVICE a švýcarské partnerské organizace podpořené Fondem Partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce.

Vydáno

Přednáška na téma Reflexe aktuálních tendencí ve švýcarské architektuře (cyklus přednášek Švýcarsko-české inspirace)

Občanské sdružení Kruh uskutečnilo dne 2.10.2014 v rámci sub-projektu Švýcarsko-české inspirace přednáškový večer na téma reflexe aktuálních tendencí ve švýcarské architektuře. Podzimní cyklus přednášek uvedl londýnský architekt Adam Caruso společně s teoretikem architektury Laurentem Stadlerem. Přednášku navštívilo 400 diváků z řad studentů, architektů, teoretiků a novinářů.

Vydáno

V Praze se uskutečnila mezinárodní konference o mužských tématech: aktivní otcovství a prevence násilí na ženách

Liga otevřených mužů uspořádala v rámci projektu MUŽI A ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI: ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ dne 18. září 2014 v Praze v Evropském domě mezinárodní konferenci Tátové vítáni. Tématem konference bylo aktivní otcovství a mužské aktivity s navazujícím workshopem Muži proti násilí na ženách a dětech. Konference se účastnili experti z ČR, Švýcarska, Velké Británie, Norska, Irska a Rakouska.

Vydáno

Národní koordinační jednotka pozastavuje otevřenou výzvu Fondu Partnerství ke dni 28. 1. 2014

Národní koordinační jednotka (NKJ) oznamuje, že celková alokace určená na Fond Partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce je téměř vyčerpána. S ohledem na celkový počet předložených žádostí v rámci 12. kola, NKJ pozastavuje otevřenou výzvu Fondu Partnerství ke dni 28. 1. 2014. 13. kolo v rámci otevřené výzvy Fondu Partnerství pro příjem a hodnocení žádostí bude otevřeno pravděpodobně v termínu 26. 7. 2014.

Aktualizováno

Otevřená Výzva – pro předkládání žádostí o grant z Fondu Partnerství v Programu švýcarsko-české spolupráce

Zprostředkovatel Fondu Partnerství – MF – CZP - Národní koordinační jednotka Programu švýcarsko-české spolupráce vyhlásil dne 26. října 2009 otevřenou Výzvu k předkládání žádostí o grant z Fondu Partnerství v Programu švýcarsko-české spolupráce. Tato výzva byla vyhlášena jako průběžná - žádosti lze předkládat průběžně od data vyhlášení výzvy až do konce doby trvání Fondu Partnerství nebo do vyčerpání alokovaných prostředků.

  • Tato výzva byla přerušena od 26. března 2013 z důvodu kalkulace zbývajících prostředků v rámci Fondu.
  • Od 25. září 2013 je Výzva znovu otevřena a žádosti do 12. kola je možné předkládat od tohoto data do 27. ledna 2014, do 16.00 hodin. Pravidla Fondu se nemění.
  • Dne 3. prosince 2014 byl vyhlášen 13. cyklus otevřené výzvy, konečný termín pro předložení žádostí je 31. března 2015.
  • Související informace - Pokyn pro implementaci sub-projektu FONDU PARTNERSTVÍ - 4. revize platná od 1. prosince 2014

Vydáno

Národní koordinační jednotka pozastavuje otevřenou výzvu Fondu Partnerství ke dni 26. 3. 2013

Vzhledem k tomu, že alokace určená na Fond Partnerství je již téměř vyčerpána, a také vzhledem k počtu předložených žádostí v aktuálním 11. kole, pozastavuje NKJ otevřenou výzvu Fondu Partnerství ke dni 26. 3. 2013.Další kolo (12. kolo) pro příjem a hodnocení žádostí bude otevřeno pravděpodobně v listopadu 2013, po kalkulaci zbývajících prostředků v rámci Fondu Partnerství. Žádosti, které byly předloženy k 25. 3. 2013, budou posouzeny a hodnoceny standardním způsobem ve stanoveném termínu.

  • Doplňující informace ze dne 25. 9. 2013:
    Od 25. 9. 2013 je Výzva znovu otevřena a žádosti do 12. kola je možné předkládat od tohoto data do 27. ledna 2014, do 16.00 hodin.