Upřesnění k běhům lhůt pro udržitelnost a uchovávání dokumentů dle Příručky pro implementaci Programu švýcarsko-české spolupráce a Oznámení o poskytnutí grantu

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

S blížícím se termínem konce realizace a oprávněnosti výdajů projektů administrovaných v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce Národní koordinační jednotka (NKJ) vydává upřesnění vztahující se k běhům lhůt pro udržitelnost a uchovávání dokumentů dle Příručky pro implementaci Programu švýcarsko-české spolupráce a Oznámení o poskytnutí grantu.

Udržitelnost

Příjemce grantu je povinen zajistit zachování výsledků realizace projektu po dobu (obvykle 10 let, dle podmínek uvedených v Dohodě o projektu) od ukončení projektu. Lhůta začíná běžet od data splnění účelu dotace uvedeného v právním aktu o poskytnutí dotace.

Uchovávání dokumentů

Příjemce grantu je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací projektu v souladu s právními předpisy České republiky, zejména s § 44a, odst. 11 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů[1], nejméně však po dobu 10 let od 1. ledna následujícího po roce, kdy byla schválena Závěrečná zpráva o projektu ze strany NKJ.

 


[1] § 44a, odstavec 11 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech stanoví, že odvod a penále lze vyměřit do 10 let od 1. 1. následujícího roku, v němž došlo k porušení rozpočtové kázně. Pokud příjemce grantu neprokáže, jak byly peněžní prostředky použity, je to považováno za neoprávněné použití těchto peněžních prostředků dle § 3, písmeno e) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.