Základní informace

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 8. 6. 2016

Základní informace k programu Inostart

Základní informace
Název projektu INOSTART – program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v ČR
Kraj (sídlo příjemce grantu)  
Kraj (místo realizace projektu) Celostátní působnost
Kraj (sídlo vysílající instituce)  
Prioritní osa Podpora soukromého sektoru
Oblast zaměření Zlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky
Zprostředkující subjekt Ministerstvo průmyslu a obchodu
Příjemce grantu Ministerstvo průmyslu a obchodu - realizuje Program ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou a Českou spořitelnou
Webové stránky příjemce grantu http://www.mpo.cz
Výše grantu 10 000 000 CHF
Cíl projektu Zajištění úvěrů k realizaci inovativních projektů pro začínající podnikatele (SMEs)
Hlavní výstupy projektu Úvěry pro inovativní projekty Záruky za úvěry pro inovativní projekty Poradenské služby (zdarma) – předprojektové poradenství a poradenství spojené s realizací projektu
Forma podpory z Inostart Záruky za úvěry, poradenské služby
Stručný popis projektu Program je zaměřen na podporu činnosti inovačních start—up podniků. Hlavním cílem programu je umožnit získání úvěrů k realizaci inovativních projektů začínajících podnikatelů, které jsou částečně zaručeny zvýhodněnou zárukou. Poskytnutý úvěr v rozmezí 0,5 — 15 mil. Kč je možno využít na financování aktivit, které jsou primárně potřebné k podnikání, tj. nákup hmotného a nehmotného, investičního a neinvestičního majetku, a na pokrytí provozních nákladů. Úvěry jsou zajištěny zárukou až do výše 60 % jistiny úvěru.
Více informací o projektu http://www.cmzrb.cz/podpora-maleho-a-stredniho-podnikani/program-inostart?highlightWords=inostart
Plánovaný termín dokončení realizace prosinec 2016

 


Podpora začínajících podnikatelů je důležitou složkou hospodářského rozvoje každého regionu. V době ekonomické krize, kdy založení firmy vyžaduje kromě know-how a pořádné porce štěstí také velkou odvahu, připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu speciální program s názvem Inostart financovaný z prostředků Programu švýcarsko-české spolupráce.

Začínající podnikatelé v Moravskoslezském a Olomouckém kraji budou díky programu Inostart mít minimálně do roku 2016 snazší přístup k jinak těžko dostupným úvěrům. Podnikatelé mohou žádat o úvěr v rozmezí od 0,5 do 15 mil. Kč. Finanční prostředky lze využít na financování aktivit, které jsou primárně potřebné k podnikání, tj. nákup hmotného a nehmotného investičního a neinvestičního majetku, a na pokrytí provozních nákladů. Další podpora jim bude poskytnuta formou poradenství souvisejícího s jejich podnikáním, a to až do výše 10% objemu příslušného úvěru, maximálně však 150 000,- Kč.

Inostart pomůže začínajícím firmám

„Cílem projektu je umožnit začínajícím, inovativním podnikatelům přístup k úvěrům. Ti se často jen obtížně dostávají k prostředkům na financování vlastní podnikatelské činnosti, neboť vzhledem k velké rizikovosti projektů jim banky nejsou ochotny půjčky poskytnout,“ vysvětluje Marie Svojítková z odboru inovačního podnikání a investic Ministerstva průmyslu a obchodu.“ Podporu proto získají jen skuteční nováčci na podnikatelském poli – to znamená firmy do tří let existence se sídlem v Moravskoslezském nebo Olomouckém kraji, které přichází s inovativním záměrem,“ uzavírá Marie Svojítková.

Úvěry poskytnuté vybranou bankou budou zajištěny cenově zvýhodněnou zárukou. Příjemci úvěrů budou moci rovněž čerpat poradenské a konzultační služby hrazené z grantu švýcarské strany pro realizaci jejich podnikatelských záměrů. K podpoře podnikatelů v programu Inostart přispěl Program švýcarsko-české spolupráce částkou 10 mil. CHF, což odpovídá více cca 200 mil. Kč.