12218 Samospráva v malých obcích: místní demokracie a řízení úkolů (LOCDEM)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektu12218 Samospráva v malých obcích: místní demokracie a řízení úkolů (LOCDEM)
Financován z FonduScholarship Fund - Sciex NMSch - www.sciex.ch ; www.sciex.cz
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Hlavní město Praha
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníVýzkum a vývoj – Právní a sociální vědy, ekonomie
Zprostředkovatel

Swissuniversities (https://www.swissuniversities.ch)

Příjemce grantu

Josef Bernard (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.)

Výše grantu

55 149,12 CHF

Švýcarský partner projektu

University of Zurich
Political Science

Hlavní výstupy projektu

Jako výstup tohoto projektu byl vypracován vědecký dokument „Demokracie na vesnici: Co se můžeme dozvědět o vlivu velikosti na demokracii pomocí případových studií v malých švýcarských obcích”. Abstrakt tohoto dokumentu shrnující hlavní argumenty dokumentu je připojen níže.

Na základě tohoto dokumentu byla publikována kapitola v monografii:

Bernard, J. 2015. „Demokratie im Dorf - Demokratiequalität in kleinen Schweizer Gemeinden.“ Pp. 59-92 in Daniel Kübler, Oliver Dlabac (Eds.). Demokratie in der Gemeinde: Herausforderungen und mögliche Reformen. Zürich: Schulthess.

Empirický materiál shromážděný během stáže byl dále použit a bude použit v následném výzkumu a publikacích.

Stáž rozšířila kontakty mezi Sociologickým ústavem Akademie věd České republiky, Institutem politické vědy na Univerzitě v Curychu a Institut für Demokratieforschung Aarau.

Abstrakt dokumentu:

Odborná diskuse o vlastnostech místních demokratických systémů souvisejících s velikostí obce nikam nevede. Vzájemně si odporující argumenty týkající se vlivu velikosti byly formulovány pro tři normativní kvality demokracie (účast, odpovědnost a zastupování) a pro kapacitu systému. Diskutovalo se o tom, že rostoucí velikost obcí má potenciál zlepšit demokratický proces, ale také že fragmentace obcí je základem pro kvalitu demokracie na místní úrovni. Vztahy mezi velikostí, kapacitou systému a různými demokratickými principy byly obvykle studovány empiricky pomocí kvantitativních analýz různých rysů politických systémů různé velikosti. Nejvíce pozornosti bylo věnováno demokratickým aspektům, které mohou být relativně snadno kvantifikovány. Další aspekty, které hrají stejně důležitou roli v normativní demokratické teorii, byly ponechány stranou. V dokumentu byla studována důležitost velikosti obcí pro demokratické rozhodovací procesy méně obvyklým způsobem. Místo velkých komparativních analýz byly provedeny tři kvalitativní případové studie v extrémně malých obcích, které byly zaměřeny na hloubkové zkoumání politických procesů v rámci obcí. Výsledky nepoukazovaly na žádné základní nedostatky z hlediska koncentrace moci, politické apatie, marginalizace sociálních skupin ani chybějící transparentnost politického procesu ani na nedostatečné schopnosti účinného řízení tak, jak je implikováno některými teoretickými premisami v diskusi o velikosti a demokracii. Na druhou stranu analýza ani nepotvrdila, že takové malé obce by automaticky zlepšily diskusi o politických otázkách a intenzivní účasti všech občanů. Úroveň možností pro účast a diskusi byla primárně určena ochotou výkonných rad tyto příležitosti vytvořit.

Stručný popis projektu

Česká republika a Švýcarsko mají velmi fragmentovanou strukturu obcí. V obou zemích převládají malé obce pouze s několika stovkami obyvatel. Takto malé politické subjekty mají různé specifické znaky, které ovlivňují demokratické aspekty vlády, její schopnost dosahovat cílů a způsob, jakým jsou řízeny její různé úkoly. V navrženém projektu se mají prozkoumat rozmanité prostředky, které zástupci malých obcí ve Švýcarsku používají k dosažení demokratických kvalit vlády a k efektivnímu splnění svých cílů. Toto zaměření je založeno na myšlence, že velikost obce je důležitou proměnnou ovlivňující formu jejího vnitřního politického života a charakter demokratických procesů v rámci její vlády. Ovšem tento vliv nemusí nevyhnutně vést k větší či menší demokracii a větší či menší efektivitě ve větších či menších útvarech. Rozdíly ve velikosti spíše vedou k různým místním zdrojům a výzvám, pro které jsou nutná řešení specifická pro velikost obce. Navržený projekt je inspirovaný právě dokončeným výzkumem o vlivu místních samospráv v malých obcích v České republice na místní rozvoj, který osoba provádějící zkoumání provedla v období 2009-2011. Rozšíření výzkumu do další země s malými samosprávnými politickými komunitami existujícími v různém politickém, sociálně-ekonomickém a historickém kontextu by mělo přidat dodatečnou hodnotu předcházejícímu výzkumu, a to poskytnutím komparativního rozměru. Metodologie projektu bude založena na sadě kvalitativních případových studií v malých obcích ve Švýcarsku a sekundární analýze dostupných sad statistických údajů týkajících se názorů a činností zástupců místních vlád a postojů občanů k místní demokracii.

Plánovaný termín dokončení realizace31.7.2014

Poznámka: jedná se o volný překlad anglické verze: Projekt 12218 EN (.PDF, 52 kB)