Základní informace

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 8. 6. 2016
  • Zveřejněna tabulka - Základní informace

Základní informace k Fondu na stipendia SciexNMS.

Základní informace
Název projektu Fond na stipendia SciexNMS
Kraj (sídlo příjemce grantu)  
Kraj (místo realizace projektu) Celostátní působnost
Kraj (sídlo vysílající instituce)  
Oblast zaměření Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Výše grantu 7 000 000 CHF
Stručný popis projektu Pro mladé výzkumníky je sbírání zkušeností klíčem k profesnímu rozvoji. Možnost vycestovat, žít a pracovat na prestižních univerzitách a výzkumných pracovištích v zahraničí jim dává rozhled a umožňuje navázat kontakt s předními vědeckými kapacitami. Program SCIEX - NMSCH se zaměřuje na podporu výzkumných pobytů českých doktorandů a post-doktorandů na švýcarských vzdělávacích a výzkumných institucích.
Více informací o projektu Výzkum a vývoj

 


Pro mladé výzkumníky je sbírání zkušeností klíčem k profesnímu rozvoji. Možnost vycestovat, žít a pracovat na prestižních univerzitách a výzkumných pracovištích v zahraničí jim dává rozhled a umožňuje navázat kontakt s předními vědeckými kapacitami. Program SCIEX - NMSCH se zaměřuje na podporu výzkumných pobytů českých doktorandů a post-doktorandů na švýcarských vzdělávacích a výzkumných institucích.

Z prostředků Programu SciexNMSCH je možné financovat výzkumné pobyty o délce 6-24 měsíců v případě doktorandů (zahájení stáže je možné minimálně 1 rok od získání předchozího titulu) a 6-18 měsíců v případě post-doktorandů (zahájení stáže je možné do 5 let od získání předchozího titulu). Do poslední výzvy v roce 2011 (včetně) bylo podpořeno celkem 51 projektů a dle předběžných odhadů zprostředkovatele programu mohou zbývající prostředky podpořit zhruba dalších 38 projektů. Studenti doktorského programu mohou během prvního roku pobytu získat 50 tisíc CHF, post-doktorandi jsou za svou výzkumnou činnost honorováni až 80 tisíci CHF za rok pobytu. Jsou jim tedy zajištěny stejné finanční podmínky jako jejich švýcarským a zahraničním kolegům. Realizace programu je zcela v souladu se zásadami ukotvenými v Evropské Chartě a Kodexu pro výzkumné pracovníky. A jak výměnný pobyt vlastně probíhá?

Výběrovým sítem projdou jen ti nejlepší

„Obsahem každého podpořeného projektu je výzkumná činnost pod vedením zkušeného švýcarského mentora na domovské instituci. Cílem je rozvoj vědeckých kapacit jednotlivců, posílení vědeckého pokroku a inovace ve vědě a vybudování nebo posílení sítí mezi vědeckými pracovišti a institucemi,“ vysvětluje Barbora Veselá z Národní agentury pro evropské programy. Udělení grantu předchází několikakolové výběrové řízení. „Formální kontrola předložených žádostí je prováděna v České republice prostřednictvím zástupců Domu zahraničních služeb/ Národní agentury pro evropské programy, kteří program administrují. Následuje první kolo hodnocení, které probíhá paralelně za pomoci expertů z České republiky a z potenciální hostitelské instituce. Ve druhém kole je žádost předmětem hodnocení ze strany Hodnotící komise, která sestává ze švýcarských expertů v daném oboru. Konečné rozhodnutí činí na základě podkladů z obou předchozích kol hodnocení švýcarský Řídící výbor,“ uzavírá Barbora Veselá.

Celková výše alokace (grant) na program SCIEX NMSCH z rozpočtu Programu švýcarsko-české spolupráce je 7 mil. CHF.