11206 Korozi odolné samoskladné monovrstvy funkcionalizovaných dikarba-closo-dodekaboranových clusterů na Au, Ag a Cu povrchu (CoSAMDoc)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektu11206 Korozi odolné samoskladné monovrstvy funkcionalizovaných dikarba-closo-dodekaboranových clusterů na Au, Ag a Cu povrchu (CoSAMDoc)
Financován z FonduScholarship Fund - Sciex NMSch - www.sciex.ch ; www.sciex.cz
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Hlavní město Praha
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníVýzkum a vývoj – Fyzika, chemie
Zprostředkovatel

Swissuniversities (https://www.swissuniversities.ch)

Příjemce grantu

Aliaksei Vetushka (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.)

Výše grantu

94 585,90 CHF

Švýcarský partner projektu

EMPA, Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology
Advanced Materials and Surfaces

Hlavní výstupy projektu
  1. Hlavní výsledky jsou shrnuty v A. Vetushka, L. Bernard, O. Guseva, Z. Bastl, J. Plocek, I. Tomandl, A. Fejfar, T. Baše, a P. Schmutz, physica status solidi (b) (2015), DOI: 10.1002/pssb.201552446.
  2. Na základě zavedené spolupráce mezi Empa a Institute of Physics AS CR byl v roce 2014 publikován společný dokument: K. Schöller, S. Küpfer, L. Baumann, P. M. Hoyer, D. de Courten, R. M. Rossi, A. Vetushka, M. Wolf, N. Bruns, and L. J. Scherer, Adv. Funct. Mater. 24, 5194 (2014).
Stručný popis projektu

Dikarba-closo-dodekaborany, anorganické clusterové druhy s ikosahedrální molekulární architekturou, představují novou rodinu molekul pro samoskladné monovrstvy (SAM). Tyto druhy vykazují vysokou stabilitu vůči chemické a tepelné degradaci a jsou potenciálními stabilními komponenty různých molekulárních přístrojů. V rámci tohoto kontextu budou během plánované stáže SCIEX prozkoumány vlastnosti struktury a ochrany koroze SAM skládající se z různých funkcionalizovaných dikarba-closo-dodekaboranových derivátů. Zvláštní pozornost bude věnována ochraně stříbrných substrátů před korozí (funkční textilie, elektrické přístroje), ale pro účely porovnání bude rovněž zvažován měděný a zlatý povrch. Na bór bohaté supramolekulární soubory s přesně kontrolovanými rozměry a chemickým složením budou připraveny pomocí fabrikační techniky “vrstva vedle vrstvy“ (layer-by-layer). Charakterizace těchto nových povrchem imobilizovaných nanostrukturovaných materiálů založených na dikarba-closo-dodekaboranových clusterech s relativně silnými molekulárními dvojpóly vyžaduje použití Kelvinova skenovacího sondového silového mikroskopu (SKPFM) jako základního analytického nástroje. V environmentálním AFM instrumentu, který je k dispozici v EMPA, se mohou měřit povrchové náboje a dvojpóly v rámci simultánní přesné environmentální kontroly od vysokého vakua k vysoké relativní vlhkosti. To umožňuje charakterizaci chemisorpčních procesů a získání vstupních dat pro DFT výpočet SAM na periodických strukturách. V druhé fázi projektu se bude provádět cyklování parametrů prostředí, jako je teplota a vlhkost, s cílem vypracovat experimentální metodologii faktorů zátěže životního prostředí použitých k vyhodnocení stability povrchu SAM. Posledním cílem je získat laterálně homogenní SAM rezistentní na velmi agresivní H2S prostředí. Pro tento účel se použije místní elektrochemická charakterizace pomocí skenovací elektrochemické nanokapiláry (měřené plochy menší než 50 nm) k vyhodnocení laterální homogenity uloženého ochranného SAM. A na závěr, bude se předpokládat expozice modelovému industriálnímu klimatu obsahující H2S k simulování nejagresivnějšího případu relevantního pro korozi stříbra.

Plánovaný termín dokončení realizace31.10.2013

Poznámka: jedná se o volný překlad anglické verze: Projekt 11206 EN (.PDF, 49 kB)