11117 (NANODO2) Stěny domény v komplexních BaTiO3/SrTiO3 nanostrukturách

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektu11117 (NANODO2) Stěny domény v komplexních BaTiO3/SrTiO3 nanostrukturách
Financován z FonduScholarship Fund - Sciex NMSch - www.sciex.ch ; www.sciex.cz
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Hlavní město Praha
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníVýzkum a vývoj – Fyzika
Zprostředkovatel

Swissuniversities (https://www.swissuniversities.ch)

Příjemce grantu

Vilgelmina Stepkova (Fyzikální institut AV ČR, v.v.i.)

Výše grantu

34 561,45 CHF

Švýcarský partner projektu

EPFL, Materials

Hlavní výstupy projektu

BaTiO3 nanorody zasazené do SrTiO3 byly studovány pomocí metody simulace fázového pole. Jak se očekávalo, ferroelektrické vlastnosti BaTiO3 nanorodů se výrazně liší od většiny BaTiO3. Prokázalo se, že BaTiO3 cylindrické nanorody zasazené do paraelektrické SrTiO3 matrice udržují ferroelektřinu až do 380 K. Nejnižší skupenství rodů je romboedrické (klencové), a to kvůli mechanickému upnutí pomocí SrTiO3. Stabilní struktura nanorodů o průměru 10-80 nm má kvadrupletové doménové konfigurace s uzavřeným okruhem. Je zajímavé, že polarizace mimo plochu (out-of-plane) může být přepínána bez narušení vortexového uspořádání polarizačních komponentů v ploše (in-plane). Kromě toho komponent polarizace v ploše (in-plane) ve směru nebo proti směru hodinových ručiček může být přehozen inhomogenními elektrickými poli, proto by se mohla využít chiralita kvadrupletů s uzavřeným okruhem jako nezávislé informace uložené v každém nanorodu. V zásadě by takové heterostruktury mohly růst tenkostěnnými technologiemi. Výsledky této výzkumné práce byly publikovány v Physical Review B: Rapid Communications [1].

[1] V. Stepkova, P. Marton, N. Setter, and J. Hlinka, Closed-circuit domain quadruplets in BaTiO3 nanorods embedded in a SrTiO3 film, Phys. Rev. B 89, 060101(R) (2014).

Stručný popis projektu

Plánem tohoto projektu je použití simulací fázového pole s cílem usměrňovat design uměle vytvořených heterostruktur schopných stabilizovat požadované typy hustých doménových struktur v nanometrickém měřítku. Má se za to, že konkrétní geometrické uspořádání ferroelekrického BaTiO3 a dielektrického SrTiO3 by mělo vyvolat uspořádání domén, které má zajímavé funkční vlastnosti. Chceme využít zkušeností ze souvisejícího projektu NANODO1 (navržen paralelně s tímto současným projektem mým kolegou Petrem Ondrejkovičem), který je zaměřen na objasnění interakcí stěn vadných domén v nanozdvojeném BaTiO3, a rozšířit modelování na prostředek s ostrými BaTiO3/SrTiO3 rozhraními. Doufáme, že navrhneme geometrii přístupnou pro tenkostěnné a související laboratorní technologie tak, aby výsledky mohly být skutečně v nejbližší budoucnosti experimentálně prozkoumány.

Plánovaný termín dokončení realizace14.10.2013

Poznámka: jedná se o volný překlad anglické verze: Projekt 11117 EN (.PDF, 49 kB)