10209 Elektronový transport v sestavách hostitel-host nano-rozsahu (ETNA)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektu10209 Elektronový transport v sestavách hostitel-host nano-rozsahu (ETNA)
Financován z FonduScholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Hlavní město Praha
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníVýzkum a vývoj – Chemie
Zprostředkovatel

Swissuniversities (https://www.swissuniversities.ch)

Příjemce grantu

Viliam Kolivoška, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

Výše grantu

144 735,80 CHF

Švýcarský partner projektu

University of Bern
Departement of Chemistry and Biochemistry

Hlavní výstupy projektu

Hlavní myšlenkou projektu je studovat elektronový transfer v nekovalentních molekulárních sestavách elektrochemickou skenovací tunelovou mikroskopií a spektroskopií (STM/STS, SHINERS) a vodivou sondovou mikroskopií atomárních sil (CP-AFM). Celky hostitel/host (beta-cyklodextrin/ferrocen) použité v této studii budou prozkoumány jako přepínače jednotlivých molekul s potenciální aplikací v budoucích nanoelektronických sestavách. V závislosti na potenciálu elektrody se může sestava hostitel/host oboustranně přepínat mezi stavy „on (zapnuto)“ a „off (vypnuto)“, což může selektivně kontrolovat tok elektrického proudu skrze tuto sestavu. Experimenty budou prováděny pod elektrochemickou kontrolou pomocí koncepce "elektrochemického pole řídící elektrody". Molekuly beta-cyklodextrinu (hostitele) budou sestaveny na jednokrystalových zlatých substrátech poskytujících dobře definovanou "senzorickou" vrstvu vytvořenou na míru a schopnou interakce s polovinami ferrocenu (hostitel), přičemž tyto jsou připojeny ke špičce skenovacího sondového mikroskopu prostřednictvím vodivých oligo(fenylen-ethynylen) linkerů. Délka vodivých linkerů i struktura cyklodextrinové kavity se bude lišit a jejich vliv na podpisy elektronového transferu bude podrobně zkoumán. Cílem práce je (1) pochopit povahu cest elektronového transferu v beta-cyklodextrin/ferrocenových sestavách, (2) studovat interakci sil hostitel-host na úrovni jednotlivých molekul a (3) najít optimální podmínky pro vytvoření adresovatelného a fungujícího molekulárního přepínače s potenciálem pro aplikace v budoucích "přístrojích" založených na molekulách.

Plánovaný termín dokončení realizace31.3.2013

Poznámka: jedná se o volný překlad anglické verze: Projekt 10209 EN (.PDF, 46 kB)