09034 Informační technologie v ekonomii dopravy v budoucnosti (ITFTE)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektu09034 Informační technologie v ekonomii dopravy v budoucnosti (ITFTE)
Financován z FonduScholarship Fund - Sciex NMSch, www.sciex.ch ; www.sciex.cz
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Hlavní město Praha
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníVýzkum a vývoj – Inženýrství
Zprostředkovatel

Swissuniversities (https://www.swissuniversities.ch)

Příjemce grantu

Michal Drábek (ČVUT, Fakulta dopravní)

Výše grantu

60 430,39 CHF

Švýcarský partner projektu

ETH Zurich

Hlavní výstupy projektu

Strategie migrace
K získání potřebných zkušeností pro vypracování strategie migrace byla analyzována teorie a praktické příklady z oblasti IT migrace. Samotná IT migrace je nové téma, jehož důležitost bude v budoucnosti zřejmě růst. Migrace se ukázala jako citlivý proces, který se musí provádět opatrně, s dostatečnou znalostí zastaralého (legacy) systému (systém, který se má migrovat). Až po dostatečném porozumění toho, jak zastaralý systém funguje, by se měla vytvořit nová architektura systému. Zde by se měla data ze zastaralého systému přenést do nového systému. Tento krok je příležitostí pro následné čištění dat (eliminace nadbytečných dat). Následujícím krokem je testování nového systému. Posledním krokem je “přepnutí“ (cut-over) (samotná migrace): závěrečný přechod ze starého na nový systém. Z důvodu spolehlivosti se musí umožnit "bezpečný návrat" do starého systému.

Do švýcarského systému nákladní dopravy je zapojeno mnoho zainteresovaných subjektů. Hrají šest hlavních úloh (některé zainteresované subjekty mohou hrát více než jednu úlohu – např. provozovatel + přepravce): dopravce, provozovatel (speditér nebo organizátor různých druhů dopravy), přepravce, provozovatel infrastruktury, orgán veřejného dohledu a pronajímatel vozidel/železničního parku. Zainteresované subjekty přímo zapojené do dopravních procesů usilují o co nejvyšší a nejstabilnější využití (vozidel, případně infrastruktury), ale bez toho, aby docházelo k neproduktivním dopravním zácpám. Naproti tomu orgány veřejného dohledu usilují o omezení dopravních toků z důvodu životního prostředí (obyvatelé a příroda). Tím byl nastíněn diagram s hlavním a podpůrným procesem a propojením mezi nimi pro nákladní dopravu.

Byly identifikovány překážky úspěšné migrace a byla formulována strategie pro jejich překonání. Zvláštní pozornost byla věnována bezpečnosti citlivých dat (ve smyslu konkurence).

Vedlejší účinkem pobytu příjemce grantu bylo to, že se seznámil se švýcarskou veřejnou a nákladní dopravou. Díky této příležitosti mohl využít své znalosti ke společnému zorganizování studijných pobytů pro české pracovníky s rozhodovací pravomocí a odborníky ve Švýcarsku, které byly zaměřeny na tyto oblasti.

Stručný popis projektu

Projekt je koncipován jako podúkol v rámci výzkumného balíčku „Strategie pro adekvátní fungování dopravy ve švýcarském sektoru nákladní dopravy”. Konzistentní aplikace moderní komunikace a informačních technologií je základem k maximalizaci dostupných potenciálů ke zlepšení v nákladní dopravě. To se týká hlavně vnitropodnikových a celopodnikových procesních řetězců a efektivního řízení infrastruktury.

V tomto kontextu je koncepce projektu koncipována na základě kruhového modelu se třemi úrovněmi:

  • Řízení infrastruktury
  • Fungování procesního řetězce
  • Vnitropodnikové plánování a implementace

Zpětná vazba mezi všemi úrovněmi umožňuje obousměrné využívání dat získaných na každé úrovni i odvozených informací. Při tom se bude zvláště zaměřovat na oddělení interních dat a všeobecně používaných dat.
Sedm pracovních balíčků bude základem pro návrh informačního systému, který kombinuje řízení infrastruktury a vytvoření procesního řetězce v optimalizované formě. Systém bude pokrývat všechny přepravce v silniční dopravě, železniční dopravě, tuzemské vodní dopravě a letecké dopravě.
Na základě podrobné analýzy situace současných implementovaných (částečných) systémů a předvídatelných trendů v informační technologii budou vypočítány a finančně vyhodnoceny výhody systémů. Potenciál pro optimalizaci bude vypočítán a porovnán s dalšími vývojovými tendencemi v oblasti informační technologie. Budou určeny odlišnosti výhod s cílem odhadnout jejich rozsah; tyto odlišnosti budou také součástí hodnocení. Vývoj slučovacích strategií bude poskytovat informace o očekávaných obdobích projektu, a v případě potřeby budou aplikována podpůrná opatření.

Plánovaný termín dokončení realizace30.9.2011

Poznámka: jedná se o volný překlad anglické verze: Projekt 09034 EN (.PDF, 51 kB)