Zvyšování dostupnosti služeb pro nemocné roztroušenou sklerózou

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuZvyšování dostupnosti služeb pro nemocné roztroušenou sklerózou
Financován z FonduProgram švýcarsko-české spolupráce na MZ
Financován z ProgramuProgram Zdraví
Kraj (sídlo příjemce grantu)Královehradecký kraj
Kraj (místo realizace projektu)Královehradecký kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníZdraví
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo zdravotnictví

Zprostředkovatel

Ministertsvo zdravotnictví

Příjemce grantu

Oblastní charita Červený Kostelec

Webové stránky příjemce grantu www.ochck.cz
Výše grantu

2 012 145,20 Kč

Cíl projektu

Cílem projektu je zkvalitňování a rozšiřování dostupnosti služeb poskytovaných nemocným roztroušenou sklerózou, informování laické i odborné veřejnosti, realizace souvisejících P. R. aktivit a podpora vzniku obdobných zařízení prostřednictvím poskytování stáží, vzděláváním a zviditelňováním činnosti střediska Domova sv. Josefa. Dalším cílem je posilování realizátora projektu díky posilování personálních kapacit a vzdělávání vlastních pracovníků.

Hlavní výstupy projektu

Výstupem projektu je komplexní program péče o nemocné RS zahrnující pořádání odborných stáží v Domově sv. Josefa, vzdělávací akce pro odbornou i laickou veřejnost, informování veřejnosti o problematice spojené s roztroušenou sklerózou a další.

Stručný popis projektu

Projekt je zaměřen na zvýšení dostupnosti služeb poskytovaných osobám s roztroušenou sklerózou a na zkvalitnění domácí péče poskytované takto nemocným. Jeho předmětem je zviditelňování oblasti péče o tuto skupinu osob a podpora vzniku obdobných zařízení poskytujících komplexní služby této cílové skupině nemocných.

Více informací o projektu http://www.ochck.cz/program-implementace-svycarsko-ceske-spoluprace.html
Plánovaný termín dokončení realizacezáří 2016