Zvýšení odborných kompetencí zaměstnanců a modernizace IT infrastruktury Hospice sv. Alžběty o.p.s.

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuZvýšení odborných kompetencí zaměstnanců a modernizace IT infrastruktury Hospice sv. Alžběty o.p.s.
Financován z FonduProgram švýcarsko-české spolupráce na MZ
Financován z ProgramuProgram Zdraví
Kraj (sídlo příjemce grantu)Jihomoravský kraj
Kraj (místo realizace projektu)Jihomoravský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníZdraví
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo zdravotnictví

Zprostředkovatel

Ministerstvo zdravotnictví

Příjemce grantu

Hospic sv. Alžběty o.p.s., Kamenná 207/36, 639 00 Brno – Štýřice

Webové stránky příjemce grantu http://www.hospicbrno.cz/
Výše grantu

970 250,40 Kč

Cíl projektu

Globálním cílem sub-projektu je zvýšení kvality zdravotní péče se zvláštním důrazem na seniory a osoby v terminálním stádiu nemoci a podpora péče poskytované nestátní neziskovou organizací.

Specifické cíle a jejich vazba na dílčí aktivity sub-projektu je následující:

 • Specifické cíle s vazbou na aktivitu č. 1 - vzdělávání:
  - zavedením cíleného a efektivního systému rozvoje znalostí, dovedností a kompetencí (ve smyslu způsobilostí) všech zaměstnanců (tj. zdravotnický personál, sociální pracovníci i management) nestátní neziskové organizace zlepšit komplexní zdravotní a ošetřovatelskou péči, poskytovanou zejména seniorům a osobám v terminálním stádiu nemoci.
 • Specifické cíle s vazbou na aktivitu č. 2 – lůžkový hospic:
  - zvýšení efektivity poskytovaných zdravotnických a ošetřovatelských služeb,
  - zvýšení času přímé péče zdravotnického personálu u lůžka.
 • Specifické cíle s vazbou na aktivitu č. 3 – domácí hospic:
  - vytvořit podmínky pro trvalou dostupnost relevantní zdravotnické dokumentace pro lékaře, sestry a ostatní zdravotnický personál,
  - umožnit bezpečnou a efektivní komunikaci mezi lékařem a sestrami domácího hospice, včetně možnosti ordinace a úprav medikace,
  - prostřednictvím pravidelného hodnocení stavu pacienta a jeho symptomů, umožnit jednoduché hodnocení efektivity léčebných intervencí.
 • Specifické cíle s vazbou na aktivitu č. 4 – elektronizace zdravotnické dokumentace:
  - vytvořit podmínky pro jednoduché systematické hodnocení nejčastějších symptomů,
  - zvýšit efektivitu práce s daty pacientů (tj. nasbíraná data bude možné jednoduše zpracovat, sledovat časové trendy a hodnotit účinnost léčebných intervencí),
  - minimalizovat rizika při ordinaci medikace prostřednictvím systému automatického monitoringu lékových interakcí,
  - prostřednictvím úspory času, který musí zdravotnický personál věnovat souvisejícím činnostem, zvýšit podíl přímé péče o pacienty a jejich rodiny a to jak u lůžka, tak i v domácím prostředí.
Hlavní výstupy projektu

Výstupy sub-projektu: Struktura výstupů s vazbou na dílčí aktivity sub-projektu je následující:

 • Výstupy s vazbou na aktivitu č. 1 – vzdělávání: Ve fázi přípravy dotační žádosti byl sestaven podrobný plán vzdělávacích aktivit na celou dobu realizace projektu. Tento plán na jedné straně reflektuje potřeby a možnosti organizace a současně stanovuje záměry a priority v oblasti rozvoje a zefektivnění řízení lidských zdrojů.
 • Výstupy s vazbou na aktivitu č. 2 - lůžkový hospic: výstupy této aktivity spočívají v modernizaci IT, které bude primárně sloužit lůžkovému hospicu. Jde zejména o pořízení:
  - PC, resp. pracovní stanice, včetně monitoru, klávesnice a myši: 6 ks
  - Tiskárna: 4 ks
  - Notebook: 6 ks
  - Multifunkční bezdrátový acces point: 5 ks
  Kromě uvedených prvků IT infrastruktury bude realizována kabeláž pro zasíťování 2. patra WiFi.
 • Výstupy s vazbou na aktivitu č. 3 - domácí hospic: výstupy této aktivity spočívají v modernizaci IT, které bude sloužit domácímu hospicu. Jde zejména o pořízení:
  - PC, resp. pracovní stanice, včetně monitoru, klávesnice a myši: 1 ks
  - Notebook, včetně připojení k internetu: 7 ks
  - Tiskárna: 1 ks
 • Výstupy s vazbou na aktivitu č. 4 - elektronizace dokumentace: výstupy této aktivity spočívají v pořízení software, které bude sloužit jak lůžkovému, tak i domácímu hospicu.
Stručný popis projektu

Zaměření sub-projektu: Projektem „Zvýšení odborných kompetencí zaměstnanců a modernizace IT infrastruktury Hospice sv. Alžběty o.p.s.“ v rámci 2. výzvy Programu „Zdraví“, aktivita III., programu implementace švýcarsko – české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR (dále jen „program zdraví“) bude realizován „Komplexní program zlepšení kvality péče pacientů v terminálním stádiu nemoci“ (dále jen „komplexní program“). Prostřednictvím institucionálního a profesionálního posílení nestátní neziskové organizace (Hospic sv. Alžběty o.p.s.) budou naplňovány potřeby cílových skupin programu zdraví.

Předmět sub-projektu (aktivity): Sub-projekt obsahuje následující aktivity:

Aktivita č. 1 (dále jen aktivita „vzdělávání“): zvýšení účinnosti řízení organizace, rozvoj znalostí, dovedností a kompetencí (ve smyslu způsobilosti) zaměstnanců organizace,

Aktivita č. 2 (dále jen aktivita „lůžkový hospic“): modernizace IT infrastruktury v lůžkovém hospicu,

Aktivita č. 3 (dále jen aktivita „domácí hospic“): modernizace IT infrastruktury domácího hospice (tj. ambulance paliativní medicíny a sester mobilní paliativní péče),

Aktivita č. 4 (dále jen aktivita „elektronizace dokumentace“): zavedení elektronické zdravotnické (lékařské i ošetřovatelské) dokumentace včetně vzájemného sdílení dat mezi jednotlivými zaměstnanci, kteří pečují o pacienty.

Všechny uvedené aktivity jsou v souladu se zaměřením Programu zdraví, zejména pak v souladu s Aktivitou III - Podpora institucionálního zajištění nestátního neziskového sektoru v ČR v oblasti zdravotní péče a péče o dlouhodobě nemocné a osoby v terminálním stádiu nemoci, včetně geriatrické péče.

Plánovaný termín dokončení realizace15.8.2016