Vytvoření modelu individualizované komplexní rehabilitace pro následnou lůžkovou péči a jeho realizace v rámci kontinuální rehabilitace pacientů Iktového centra Thomayerovy nemocnice

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuVytvoření modelu individualizované komplexní rehabilitace pro následnou lůžkovou péči a jeho realizace v rámci kontinuální rehabilitace pacientů Iktového centra Thomayerovy nemocnice
Financován z FonduProgram švýcarsko-české spolupráce na MZ
Financován z ProgramuProgram Zdraví
Kraj (sídlo příjemce grantu)Hlavní město Praha
Kraj (místo realizace projektu)Hlavní město Praha
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníZdraví
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo zdravotnictví

Zprostředkovatel

Ministerstvo zdravotnictví

Příjemce grantu

Thomayerova nemocnice

Webové stránky příjemce grantu http://www.ftn.cz/
Výše grantu

4 624 970,28 (Oprávněné náklady 5 441 141,50 Kč, spolufinancování 15%)

Švýcarský partner projektu

Cereno-center-center for neurology and rehabilitation, Vitznau, Švýcarsko

Cíl projektu

Prostřednictvím systémových změn zajistit zvýšení efektivity poskytované rehabilitační péče u pacientů po CMP zvýšit udržitelnosti zajištění dlouhodobé a geriatrické zdravotní péče.

Hlavní výstupy projektu

Komplexní program léčebné a rehabilitační péče o pacienty po CMP dle prognózy vývoje jich stavu, včetně příslušných formulářů zdravotnické dokumentace, pracovních a metodických postupů, vyšší kvalita a efektivita rehabilitace pacientů Iktového centra Thomayerovy nemocnice poskytovaná na oddělení následné péče.

Stručný popis projektu

Sub-projekt zaměřený na pacienty s cévní mozkovou příhodou (CMP), u kterých přetrvává po odeznění akutní fáze onemocnění a ukončení léčby na akutních lůžkách iktového centra potřeba komplexní dlouhodobé rehabilitace (RHB). Jeho cílem je ve standardizovaných podmínkách následné lůžkové péče a v přímé návaznosti na akutní lůžkovou péči určit kvantitativní i kvalitativní rozsah poskytování specializované RHB terapie pro jednotlivé skupiny pacientů po CMP, optimalizovat její poskytování při využití a dosáhnout tak maximální efektivity této léčby.
Cíle bylo dosaženo prostřednictvím aktivit:
1. vytvoření standardizovaného prostředí pro poskytování specializované rehabilitace v následné péči,
2. transfer zkušeností ze zahraničí,
3. vytvoření komplexního programu rehabilitační péče o pacienty po CMP, jehož součástí bude systém průběžného hodnocení pacientů pomocí standardizovaných testů zaměřených na funkční stav a soběstačnost a systém evidence poskytnuté specializované péče,
4. aplikace nově nastaveného systému na oddělení následné péče TN a otestování jeho praktické použitelnosti a efektu v reálných podmínkách zdravotnictví ČR.

Více informací o projektu http://www.ftn.cz/vytvoreni-modelu-individualizovane-komplexni-rehabilitace-pro-naslednou-luzkovou-peci-a-jeho-realizace-v-ramci-kontinualni-rehabilitace-pacientu-iktoveho-centra-thomayerovy-nemocnice-242/
Plánovaný termín dokončení realizace09/2016