Víc hlav víc ví – paliativní péče v odborném a veřejném diskurzu

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuVíc hlav víc ví – paliativní péče v odborném a veřejném diskurzu
Financován z FonduProgram švýcarsko-české spolupráce na MZ
Financován z ProgramuProgram Zdraví
Kraj (sídlo příjemce grantu)Hlavní město Praha
Kraj (místo realizace projektu)Hlavní město Praha
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníZdraví
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo zdravotnictví

Zprostředkovatel

Ministerstvo zdravotnictví

Příjemce grantu

Cesta domů, z.ú.

Webové stránky příjemce grantu www.cestadomu.cz
Výše grantu

4 428 000,- Kč

Švýcarský partner projektu

Hospice Ticino

Cíl projektu

Projekt je zaměřen na dosažení následujících specifických cílů:
- mezinárodní sdílení zkušeností a posílení know-how v oblasti přímé péče a managementu organizace (kultivace standardů paliativní péče, formulování společných cílů na mezinárodní úrovni, navázání dlouhodobých přeshraničních kontaktů)
- otevření veřejné debaty na téma "čas umírání" v ČR skrze osvětovou kampaň posílenou výzkumem veřejného mínění
- stabilizace Cesty domů skrze profesionalizaci fundraisingových aktivit a rozšíření finančních zdrojů

Hlavní výstupy projektu

- prohloubení mezinárodní spolupráce - zejména s rakouským a švýcarským partnerem projektu
- realizace osvětové kampaně (citylighty, bannerová kampaň, reklama v MHD, kinoreklama)
- vznik osvětového 2D animovaného videospotu
- realizace průzkumu veřejného mínění na téma dříve vysloveného přání a zveřejnění výsledků a výzkumné zprávy
- spuštění informačního portálu Umíraní.cz v novém kabátě
- spuštění online fundraisingového nástroje Podpořte jeden den v Cestě domů
- konsolidace a stabilizace fundraisingového zázemí Cesty domů

Stručný popis projektu

Cílem projektu bylo zvýšení odborné úrovně zaměstnanců prostřednictvím mezinárodní spolupráce, rozšíření povědomí o možnostech důstojného konce života (působení na širokou i odbornou veřejnost - osvětová kampaň, průzkum veřejného mínění) a rozšíření ekonomického a fundraisingového zázemí organizace (nové cesty financování).
Mezinárodní spolupráce - Cesta domů byla od počátku silně ovlivněna příkladem mobilního hospice Caritas působícího ve Vídni. Ačkoli se s tímto zařízením snažíme udržovat intenzivní styky, chtěli jsme své mezinárodní ukotvení prohloubit a obohatit náš přístup o cenné mezinárodní zkušenosti. V rámci projektu se tak uskutečnily 2 výměnné pobyty mezi zaměstnanci Cesty domů a švýcarským partnerem projektu (Hospice Ticino) a 2 mezinárodní setkání hospiců z 5 zemí (kromě Cesty domů vídeňský Caritas Hospiz, švýcarský Hospice Ticino, gruzínský Coalition Homecare in Georgia a rumunský Christian Foundation Diakonia) – první setkání se uskutečnilo ve Vídni v červnu 2014, druhé u příležitosti Kongresu evropské asociace paliativní péče v Kodani (v květnu 2015).
Působení na veřejnosti - Kvalita péče o umírající je zásadně ovlivněna postojem veřejnosti k otázkám spjatým s koncem života. Tato skutečnost se projevuje jak v legislativním rámci, v němž se paliativní péče pohybuje, tak v konkrétních rozhodnutích, které umírající, jejich blízcí, i pečující profesionálové uskutečňují. V rámci projektu jsme realizovali kampaň zaměřenou na změnu postoje veřejnosti k umírání. Jedním z klíčových témat, s nimiž se opakovaně potkáváme (výzkumy veřejného mínění, zkušenosti z přímé péče atd.), je malé povědomí o konkrétních podobách konce života a možnostech jeho smysluplného prožití. V rámci kampaně bychom proto chtěli akcentovat právě téma smysluplnosti závěru života. Součástí kampaně byl výzkum veřejného mínění, 2D animovaný videospot Nejste v tom sami, informační portál pro nemocné, pečující a pozůstalé a tištěné informační materiály umístěné do veřejného prostoru (citylighty, reklama v MHD, kinoreklama).
Nové cesty financování - Kvůli absenci úhrad za mobilní paliativní péči ze strany zdravotních pojišťoven v ČR jsou klíčovým prvkem finanční stability Cesty domů dárci. Ačkoli jsou dárci velmi výrazným zdrojem příjmů Cesty domů (cca 60 % celkových příjmů) zavádění nových způsobů hledání dárců je poměrně náročné (organizační, finanční a personální obtíže). V rámci projektu jsme se zaměřili na firemní dárcovství a online fundraising, ve kterých spatřujeme dosud nedostatečně využitý potenciál růstu příjmů Cesty domů. Díky tomuto projektu jsme mimo jiné spustili novou verzi online fundraisingového nástroje Podpořte jeden den v Cestě domů.

Více informací o projektu http://www.cestadomu.cz/svycarske-fondy.html
Plánovaný termín dokončení realizacebřezen 2016