SRDCE (Soukromí, Rehabilitace, Domov, Comfort, Ergoterapie)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuSRDCE (Soukromí, Rehabilitace, Domov, Comfort, Ergoterapie)
Financován z FonduProgram švýcarsko-české spolupráce na MZ
Financován z ProgramuProgram Zdraví
Kraj (sídlo příjemce grantu)Moravskoslezský kraj
Kraj (místo realizace projektu)Moravskoslezský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníZdraví
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo zdravotnictví

Zprostředkovatel

Ministerstvo zdravotnictví

Příjemce grantu

Gaudium Frýdek - Místek, s.r.o.

Webové stránky příjemce grantu http://www.gaudium-fm.cz/
Výše grantu

19 701 223,07 Kč

Cíl projektu

Hlavním cílem sub-projektu je vytvoření podmínek pro poskytování komplexního systému zdravotní péče o pacienty léčebny dlouhodobě nemocných při zachování jejich důstojnosti s cílem vrátit pacienty do běžného života tak, aby byli co nejvíce soběstační.

Hlavní výstupy projektu
  • rekonstruovaný objekt léčebny dlouhodobě nemocných s novým vnitřním dispozičním uspořádáním a nově vytvořenými prostory pro možnost aplikace nových léčebných metod
  • zavedené nové metody léčebné péče o cílovou skupinu, tj. pacienty léčebny
  • vyškolený personál léčebny dlouhodobě nemocných
  • ucelenost a komplexnost péče o cílovou skupinu
  • zlepšení kvality a standardu života cílové skupiny a přiblížení se tak standardům péče o dlouhodobě nemocné seniory ve vyspělých státech
Stručný popis projektu

Projekt je zaměřen na modernizaci a obnovu infrastruktury potřebné k zajištění dostupnosti a kvality péče v rámci zdravotnického zařízení léčebny dlouhodobě nemocných a zajištění zdravotní péče pro osoby dlouhodobě nemocné v oblasti paliativní a geriatrické péče v Moravskoslezském kraji.
Hlavním cílem sub-projektu je vytvoření podmínek pro poskytování komplexního systému zdravotní péče o pacienty léčebny dlouhodobě nemocných při zachování jejich důstojnosti s cílem vrátit pacienty do běžného života tak, aby byli co nejvíce soběstační.
Předmětem sub-projektu jsou aktivity investičního i neinvestičního charakteru. Zatímco investiční aktivity zahrnují stavební úpravy objektu a nákup vybavení potřebného pro aplikaci léčebných metod, neinvestiční aktivity zahrnují skutečnou aplikaci těchto metod.

Více informací o projektu http://www.gaudium-fm.cz/projekt-srdce.html
Plánovaný termín dokončení realizace12/2016