Rozvoj geriatrické a paliativní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuRozvoj geriatrické a paliativní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb
Financován z FonduProgram švýcarsko-české spolupráce na MZ
Financován z ProgramuProgram Zdraví
Kraj (sídlo příjemce grantu)Jihočeský kraj
Kraj (místo realizace projektu)Celostátní působnost
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníZdraví
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo zdravotnictví

Zprostředkovatel

Ministerstvo zdravotnictví

Příjemce grantu

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, z. s.

Webové stránky příjemce grantu www.apsscr.cz
Výše grantu

3 442 891,05 Kč

Švýcarský partner projektu

Stiftung Diakoniewerk Neumünster

Cíl projektu

Hlavním cílem sub-projektu je na základě získaných zkušeností u švýcarského partnera a jeho organizací zmapovat, vytvořit a do českého prostředí aplikovat komplexní program péče zaměřený na zkvalitnění geriatrické a paliativní péče s ohledem na kontext, podmínky, financování a nastavení současného českého systému geriatrické péče kombinujícího prvky zdravotních a sociálních služeb.

Hlavní výstupy projektu

3 studijní cesty do Švýcarska; 2 vzdělávací semináře v ČR lektorované švýcarskými experty; zpracování odborné publikace "Paliativní péče"; mezinárodní konference v ČR s účastí švýcarských expertů; činnost know-how centra - pilotní ověření vzdělávacího programu v 10 pobytových zařízeních; společenská kampaň k osvětě témat jako je kultura umírání, proces stárnutí, terminální fáze života apod.

Stručný popis projektu

Na základě projektových aktivit bude přenosem odborné praxe prostřednictvím studijních cest a odborného vzdělávání vytvořen komplexní program na podporu paliativní péče poskytované v pobytových zařízeních sociálních služeb s využitím získaného know-how ze švýcarských organizací. Do nově vzniklého programu budou k pilotnímu ověření zahrnuta pobytová zařízení sociálních služeb, která se zúčastní odborného vzdělávání na základě vytvořených metodik, ověří know-how švýcarského partnera a jeho aplikaci a osvětu v českém prostředí. V rámci sub-projektu budou hledána provázaná řešení aplikovatelná do současného nastavení systému poskytování zdravotní a sociální péče v pobytových zařízeních sociálních služeb.

Více informací o projektu www.paliativnipece.eu
Plánovaný termín dokončení realizace08/2016

Poznámka: Kraj (místo realizace projektu): Česká republika, Zürich