Rozšíření služeb a dostupnosti péče mobilního hospice při MEDICA zdravotní péče,.s.r.o.

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuRozšíření služeb a dostupnosti péče mobilního hospice při MEDICA zdravotní péče,.s.r.o.
Financován z FonduProgram švýcarsko-české spolupráce na MZ
Financován z ProgramuProgram Zdraví
Kraj (sídlo příjemce grantu)Moravskoslezský kraj
Kraj (místo realizace projektu)Moravskoslezský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníZdraví
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo zdravotnictví

Zprostředkovatel

Ministerstvo zdravotnictví

Příjemce grantu

MEDICA zdravotní péče,s.r.o.

Webové stránky příjemce grantu

http://zdravotnipece.trinec.cz

http://hospic.trinec.cz

Výše grantu

440 449,20 Kč

Cíl projektu

Cílem tohoto sub-projektu je reagovat na aktuální potřeby cílové skupiny seniorů a umírajících na základě výsledku průzkumu potřebnosti
- Zlepšením kvality péče prohloubením používání bazální stimulace
- Zlepšením dostupnosti péče pomocí obnovy prostředků sloužících ke komunikaci – motorových vozidel.

Hlavní výstupy projektu

Výstupem subprojektu je zakoupení transportních zařízení, nákup pomůcek sloužících pro bazální stimulaci a proškolení pracovníků na bazální stimulaci

Stručný popis projektu

V rámci projektu bylo realizováno několik kroků tak, aby byl naplněn cíl projektu. Zdravotní sestry byly proškoleny v Základním kurzu Bazální stimulace. Zároveň byly zakoupeny pomůcky pro realizaci bazální stimulace - pomůcky pro polohování. Pro zlepšení dostupnosti byly zakoupeny 2 osobní automobily.

Více informací o projektu

http://zdravotnipece.trinec.cz

http://hospic.trinec.cz

Plánovaný termín dokončení realizace9/2014