Rozšíření a zefektivnění služeb domácí péče

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuRozšíření a zefektivnění služeb domácí péče
Financován z FonduProgram švýcarsko-české spolupráce na MZ
Financován z ProgramuProgram Zdraví
Kraj (sídlo příjemce grantu)Jihomoravský kraj
Kraj (místo realizace projektu)Jihomoravský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníZdraví
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo zdravotnictví

Zprostředkovatel

Ministerstvo zdravotnictví

Příjemce grantu

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace

Webové stránky příjemce grantu http://www.polza.cz/program-svycarsko-ceske-spoluprace
Výše grantu

1 247 222,04

Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšení efektivity a rozšíření poskytovaných služeb v oblasti domácí péče.

Hlavní výstupy projektu

Dojde k rozšíření poskytovaných služeb - budou nakoupeny pomůcky, které budou následně zapůjčeny pacientům. Dojde k přestěhování a úpravě prostor pro poskytování služeb domácí péče. Bude pořízen automobil, díky čemuž dojde k zvýšení efektivity výkonu péče. Bude realizována kampaň o možnostech domácí péče. Rozšíří se možnost komunikace pacient - sestra - lékař.

Stručný popis projektu

Povinností žadatele je zajistit co možná nejvyšší možnou míru pokrytí poptávky ze strany žadatelů. Jelikož není možné neustále rozšiřovat počty odborného personálu, je zapotřebí zefektivnit některé z používaných postupů.
De facto to stejné můžeme konstatovat u rozšiřování služeb pro klienty domácí péče. Žadatel nedisponuje dostatečným množstvím specifických pomůcek, aby mohl pokrýt poptávku po jejich zapůjčení. Zároveň je zde snaha o zvýšení komfortu pro klienty prostřednictvím zavedení lepších možností jak informovat doktory o současném stavu jejich pacientů.
Projekt také reaguje na současnou situaci, kdy informovanost neodborné veřejnosti o možnostech domácí péče je velmi nízká.
Pracoviště domácí péče je v současnosti umístěno na poliklinice Žerotínovo nám. 4/6, kde je SZZ II v nájmu. Cílem je přestěhování pracoviště do polikliniky Zahradníkova. V rámci přestěhování dojde k modernizaci pracoviště, vytvoření důstojných prostor pro jednání s klienty, vytvoření dispečinku a zázemí pro sestry domácí péče, k vytvoření půjčovny pro kompenzační pomůcky.

Plánovaný termín dokončení realizace30/10/16