Podpora rozvoje komunitních zdravotně-sociálních služeb

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuPodpora rozvoje komunitních zdravotně-sociálních služeb
Financován z FonduProgram švýcarsko-české spolupráce na MZ
Financován z ProgramuProgram Zdraví
Kraj (sídlo příjemce grantu)Hlavní město Praha
Kraj (místo realizace projektu)Celostátní působnost
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníZdraví
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo zdravotnictví

Zprostředkovatel

Ministerstvo zdravotnictví

Příjemce grantu

Diakonie Českobratrské církve evangelické

Webové stránky příjemce grantu

www.diakonie.cz www.dustojnestarnuti.cz

Výše grantu

4 070 610,-/ schváleno 3 818 261,11 / skutečně čerpáno

Švýcarský partner projektu

Stiftung Diakoniewerk Neumünster - Schweizerische Phlegerinnenschule

Cíl projektu

Cílem sub-projektu bylo vytvoření a realizace komplexního programu podpory, který rozvíjí činnost Diakonie ČCE a dalších nestátních neziskových organizací v oblasti zdravotní, sociálně-zdravotní a sociální péče o seniory, včetně péče paliativní, založené na myšlenkách rozvoje komunitní péče.
Konkrétně jsme se snažili dosáhnut těchto dílčích cílů:

 • Zřídit specializované metodicko-edukační centrum, zabývající se otázkami stáří, stárnutí a umírání
 • změnit problematický postoj veřejnosti ke stáří a umírání
 • zvýšit informovanost odborné, politické i široké veřejnosti
 • podpořit rozvoj nových, komunitních konceptů péče
 • zlepšit provázanost jednotlivých aktérů, oblastí a systémů péče, tj. zaplnit prázdná místa v této oblasti
Hlavní výstupy projektu
 1. vytvoření Institutu důstojného stárnutí (metodicko-edukační centrum) a webového portálu www.dustojnestarnuti.cz
 2. realizace 9 tematických kulatých stolů v různých krajích ČR
 3. realizace 14 seminářů pro odbornou veřejnost po různých oblastech ČR
 4. zpracování nového konceptu péče "Systém integrovaných podpůrných služeb" a vydání publikace k tomuto tématu
 5. zrealizování kampaně s názvem "Pořád jsem to já" - na zlepšení vnímání stárnutí a stáří ve společnosti
 6. zpracování 7 odborných expertíz k tématu a dvou sociologických šetření
 7. zpracování FR plánu - strategie udržitelnosti
Stručný popis projektu

Sub-projekt byl zaměřen na vytvoření uceleného systému podpory a vzniku komunitních služeb pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním zejména v oblasti geriatrické a paliativní péče a na posílení kompetence a postavení předkládající organizace v této oblasti. Projekt reagoval na identifikované problémy, kterými jsou zejména tabuizování problematiky smrti a umírání, problematický postoj veřejnosti ke stáří a umírání, neprovázanost jednotlivých aktérů a oblastí péče a vznikající prázdná místa, neujasněnost pojmů, nedostatek informací pro veřejnost, odbornou veřejnost, politickou veřejnost a neuspokojená potřeba podpory rozvoje nových, komunitních konceptů péče o seniory, kombinující zdravotní a sociální složku. V rámci projektu proto bylo vytvořeno kompetenční, edukační a poradenské centrum, byly realizovány multidisciplinární diskuse, směřující k hledání provázaných řešení, byla oslovena veřejnost formou mediální kampaně (destigmatizace stáří). Současně bylo vytvořeno a shromážděno potřebné know-how formou studií, expertíz a publikací a zabezpečeno jeho sdílení formou vzdělávacích aktivit.

Více informací o projektu www.dustojnestarnuti.cz
Plánovaný termín dokončení realizacečerven 2015