Podpora implementace specializované paliativní péče v České republice

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuPodpora implementace specializované paliativní péče v České republice
Financován z FonduProgram švýcarsko-české spolupráce na MZ
Financován z ProgramuProgram Zdraví
Kraj (sídlo příjemce grantu)Hlavní město Praha
Kraj (místo realizace projektu)Hlavní město Praha, Jihomoravský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)Jihomoravský kraj
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníZdraví
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo zdravotnictví

Zprostředkovatel

Ministerstvo zdravotnictví

Příjemce grantu

Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, z.s. - Česká společnost paliativní medicíny; Sokolská 31, 120 26 Praha 2

Webové stránky příjemce grantu

www.cls.cz; www.paliativnimedicina.cz

Výše grantu

1.386.900 Kč

Švýcarský partner projektu

Spolupráce s Evropskou asociací pro paliativní péči (EAPC) a s Evropskou společností pro geriatrickou medicínu a péči (EUGMS)

Cíl projektu

Cílem projektu bylo rozšířit spektrum lékařů se znalostí aspektů specializované paliativní péče, dále rozšířit skupinu lékařů – specialistů, kteří se v současné době věnují koncepčnímu rozvoji specializované paliativní péče v ČR a s pomocí platformy výročních konferencí České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP dále podpořit implementaci specializované paliativní péče v rámci českého zdravotnictví. Všechny aktivity jsou propojeny se zacílením na primární cílové skupiny - jednak lékaře, jednak zprostředkovaně nevyléčitelně nemocné pacienty a jejich blízké. Rozšířením počtu lékařů vzdělaných v oboru se rovněž zvyšuje potenciál pro další rozvoj ambulantní, lůžkové a domácí paliativní péče. Všechny tyto aktivity významně ovlivní velkou skupinu pacientů, a to odborným nastavováním splnitelného plánu péče u těchto nemocných, prognózováním a komunikací.

Hlavní výstupy projektu

Po dobu trvání projektu proběhly 2 linie 7 kurzů specializované paliativní péče, kurzů se zúčastnilo přes 100 nových lékařů (celkově prošlo kurzy téměř 300 lékařů - mnozí lékaři absolvovali více kurzů). Postupně se zvyšuje počet vzdělaných lékařů v oblasti specializované paliativní péče, jak v rámci ambulantní paliativní péče, v síti praktických lékařů, tak v rámci akutní a následné nemocniční péče. Bez těchto, v oboru vzdělaných lékařů, není možné uvažovat o rozvoji ambulantní, mobilní a domácí paliativní péče, což jsou klíčové aspekty implementace paliativní péče v systému.
Druhou oblastí zájmu projektu bylo podchytit skupinu specialistů v oboru paliativní medicíny a rozšířit jejich poznatky o specifické dovednosti, důležité pro efektivní vedení a schopnost vytvářet paliativní týmy, motivovat je. Kurzů se zúčastnilo ca. 15 lékařů, kteří jsou odborníky ve své profesi a mohou významnou měrou ovlivňovat svým působením regionálně i v rámci celé České republiky další rozvoj specializované paliativní péče. Někteří lékaři spolupracují nadále s Českou společností paliativní medicíny ČLS JEP a svými zkušenostmi pomáhají implementovat specializovanou paliativní péči v České republice, účastní se jednání v rámci krajů, MZ ČR i zdravotních pojišťoven, připravují důležité podklady. Projekt rovněž podpořil po dobu 3 let konference paliativní medicíny, které umožní setkání odborníků v oboru paliativní medicíny, zhodnocení postupu rozvoje oboru v daném roce, vytvoření široké názorové platformy. Do současné doby proběhly konference v letech 2014 a 2015, poslední podpořenou konferencí bude VIII.česko-slovenská konference paliativní medicíny, která se uskuteční v Brně ve dnech 23.-24.9.2016. Aktivitou odborníků v oblasti paliativní medicíny byla i tvorbu dokumentu Národní program paliativní péče (www.nppp.cz), který byl vydán v prosinci 2015 a který mj. podpořil Prezident republiky. Česká společnost paliativní medicíny ČLS J.E.Purkyně rovněž pokračuje na pilotním programu Mobilní specializované paliativní péče. Oba tyto projekty jsou mimo jiné i výsledkem personální práce, významně podpořené projektem Švýcarsko-českých fondů.

Stručný popis projektu

Projekt se mimo jiné zaměřil na lékaře - specialisty v rámci základních klinických oborů, kteří se ve své praxi setkávají s nevyléčitelně nemocnými pacienty. Záměrem bylo zvýšit vzdělanost lékařů v oblasti paliativní medicíny, připravit soubor kurzů, které zvýší kvalitu dovedností a znalostí v paliativní péči u lékařů základních oborů a rovněž podpoří rozvoj paliativních týmů na jejich pracovištích. Druhou oblastí zájmu projektu bylo podchytit skupinu specialistů v oboru paliativní medicíny a rozšířit jejich poznatky o specifické dovednosti, důležité pro efektivní vedení a schopnost vytvářet paliativní týmy, motivovat je a ovlivňovat svým působením regionálně i v rámci celé České republiky další rozvoj a implementaci specializované paliativní péče. Projekt rovněž podpořil konference paliativní medicíny, které umožnily setkání odborníků v oboru paliativní medicíny, zhodnocení postupu rozvoje oboru v daném roce, vytvoření široké názorové platformy. Všechny tyto aktivity podporují další rozvoj oboru a nezbytnou implementaci specializované paliativní péče v České republice.

Více informací o projektu

www.paliativnimedicina.cz; www.nppp.cz

Plánovaný termín dokončení realizace9/2016

Poznámka: Kraj (místo realizace projektu): Jihomoravský kraj/ Praha