Komplexní program rozvoje hospicové péče v Charitě Ostrava

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuKomplexní program rozvoje hospicové péče v Charitě Ostrava
Financován z FonduProgram švýcarsko-české spolupráce na MZ
Financován z ProgramuProgram Zdraví
Kraj (sídlo příjemce grantu)Moravskoslezský kraj
Kraj (místo realizace projektu)Moravskoslezský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)Moravskoslezský kraj
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníZdraví
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo zdravotnictví

Zprostředkovatel

Ministerstvo zdravotnictví

Příjemce grantu

Charita Ostrava

Webové stránky příjemce grantu http://www.ostrava.charita.cz
Výše grantu

2 065 464 Kč

Cíl projektu

Cílem projektu je rozvoj komplexní péče o lidi v terminálním stádiu života prostřednictvím zvýšení kvalifikace zdravotnického personálu, šíření hospicových myšlenek, stabilizace financování a zlepšení materiálně technického zázemí hospicových služeb Charity Ostrava.

Hlavní výstupy projektu
  • laická i odborná veřejnost získala díky uskutečnění odborné konference, cyklu seminářů pro zdravotníky a propagačním aktivitám větší povědomí o problematice hospicové a paliativní péče.
  • zkvalitnění hospicových služeb poskytovaných Charitou Ostrava prostřednictvím zakoupení chybějícího vybavení pro zvýšení komfortu a kvality péče o klienty služeb
  • stabilizace financování hospicových služeb Charity Ostrava díky rozvoji systému získávání finančních prostředků
Stručný popis projektu

Pro zajištění cílů projektu se v rámci jeho realizace uskutečnily tyto aktivity:

Aktivita č. 1 byla zaměřena na realizaci Mezinárodní konference paliativní a hospicové péče v Ostravě 17. 3. 2015. Odborných příspěvků 7 lektorů tuzemských i zahraničních lektorů se zúčastnilo 271 osob, převážně zaměstnanců hospiců, nemocnic a sociálních zařízení. Výstupem konference je videozáznam příspěvků a jejich elektronický sborník prezentovaný na http://ostrava.caritas.cz/hospicove-sluzby/konference/archiv-vystupu/.

Aktivita č. 2 byla zaměřena na rozšíření odborné kvalifikace zdravotnického personálu Charity Ostrava v oblasti paliativní péče prostřednictvím odborných seminářů (proškoleno 73 zaměstnanců), dále na proškolení zdravotníků ostravských nemocnic (359 zdravotníků) a studentů středních zdravotnických škol (295 studentů) v oblasti praxe v hospicové péče v rámci cyklu seminářů vedených lektory Charity Ostrava (Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava, Městská nemocnice Ostrava - Fifejdy, Nemocnice v Ostravě - Vítkovicích, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Ostravě)

Aktivita č. 3 byla zaměřena na propagaci nabídky hospicových služeb Charity Ostrava pro cílové skupiny, stabilizaci financování hospicových služeb Charity Ostrava rozvojem systému získávání zdrojů novým fundraiserem a dovybavení zázemí lůžkového Hospice sv. Lukáše a Mobilního hospice sv. Kryštofa pro zvýšení kvality péče o klienty.

Více informací o projektu

http://ostrava.charita.cz/clanky/rozvoj-hospicove-pece-v-ostrave-podporilo-svycarsko/

http://ostrava.charita.cz/hospicove-sluzby/konference/

http://ostrava.charita.cz/hospicove-sluzby/

Plánovaný termín dokončení realizace11/2015