Komplexní program modernizace geriatrického oddělení OLÚ Moravský Beroun (CH.10/1/038)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuKomplexní program modernizace geriatrického oddělení OLÚ Moravský Beroun (CH.10/1/038)
Financován z FonduProgram švýcarsko-české spolupráce na MZ
Financován z ProgramuProgram Zdraví
Kraj (sídlo příjemce grantu)Olomoucký kraj
Kraj (místo realizace projektu)Olomoucký kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníZdraví
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo zdravotnictví

Zprostředkovatel

Ministerstvo zdravotnictví

Příjemce grantu

Odborný léčebný ústav Paseka p.o., Paseka 145, 783 97 Paseka

Webové stránky příjemce grantu www.olupaseka.cz
Výše grantu

36 722 717,70

Český partner projektu

Partner č.1: Pamatováček, o.p.s. IČ: 26667924, Karafiátová 525/5, 779 00 Olomouc
Partner č. 2: Česká alzheimerovská společnost, IČ: 66000971, Šimůnkova 1600/5, 182 06 Praha 8 - Kobylisy

Cíl projektu

V souladu s globálním cílem programu realizace projektu významně posílí kvalitu poskytované následné péče u zařízení nadregionálního významu se zvláštním důrazem na seniory. Cílem je zavedení dlouhodobého komplexního programu geriatrické péče, založeného na implementaci konceptu Bazální stimulace a mezilidské komunikace, zvýšení bezpečnosti a komfortu pacientů. Celý sub-projekt a komplexní program OLUNG Moravský Beroun ve spolupráci s partnery projektu přispěje k novým způsobům informovanosti o nejčastějších problémech ve stáří.

Hlavní výstupy projektu
 • kompletně zrekonstruované a modernizované I. a II. oddělení OLUNG Moravský Beroun, které bude moci být využíváno pro poskytování kvalitní geriatrické zdravotní péče
 • 69 moderních lůžek geriatrického oddělení
  vybudované hygienické zázemí v rámci lůžkového fondu geriatrických oddělení
 • vybavení 23 pokojů I. a II. oddělení geriatrie
  pořízení polohovacích postelí, včetně postelí s laterálním náklonem (16 ks)
 • pořízení elektrických polohovacích postelí (53 ks)
 • pořízení pomůcek pro implementaci Bazální stimulace
 • pořízení stropního transportního systému pro imobilní pacienty
 • Implementace konceptu Bazální stimulace v rámci geriatrické péče (proškolený zdravotnický personál 29 osob v rámci základního kurzu BS, 32 osob v rámci nadstavbového kurzu BS)
 • Proškolený personál v oblasti mezilidské komunikace, postavené na základním principu respektování lidské důstojnosti každého člověka, každého pacienta (32 proškolených osob )
 • vytvořený edukační materiál pro širokou veřejnost, zaměřený na osvětu v oblasti poskytování geriatrické péče a geriatrie
Stručný popis projektu

Hlavní podstatou předkládaného projektu Odborného léčebného ústavu neurologicko-geriatrického Moravský Beroun, p. o. je komplexní program modernizace I. a II. oddělení Pavilonu 1 na moderní geriatrická oddělení, uplatňující nejnovější metody léčby a přístupy k pacientům. Celý projekt je tvořen třemi hlavními aktivitami, jejichž realizací dojde k naplnění celkové podstaty a cíle sub-projektu.
První aktivitou je vybudování kvalitní infrastruktury pro poskytování geriatrické péče komplexní rekonstrukcí a modernizací lůžkového fondu geriatrických oddělení v rozsahu 2. a 3. NP. Druhou navazující aktivitou je zajištění moderního vybavení geriatrického oddělení, které reflektuje na nejmodernější výsledky v oblasti péče o geriatrické pacienty. Nejvyšší podíl této aktivity je v pořízení nových polohovacích postelí, které odpovídají stupni mobility a posilují individuální rehabilitační potenciál jednotlivého pacienta. Třetí aktivita, která celý projekt uzavírá a naplňuje, je vlastní Komplexní program geriatrické péče, sestavený ze tří hlavních nosných pilířů (Implementace konceptu Bazální stimulace, Mezilidská komunikace, Osvěta- informovanost cílové skupiny), na jejichž základě bude prováděna přímá péče o cílovou skupinu – pacienty geriatrického oddělení (seniory).
V souladu s Programem implementace švýcarsko-české spolupráce realizace projektu posílí sekundární zdravotní péči (následnou péči) na území Olomouckého kraje modernizací a obnovou infrastruktury, potřebné k zajištění kvalitní geriatrické péče.
Hlavním výstupem sub-projektu bude moderně zrekonstruované a vybavené geriatrické oddělení OLUNG Moravský Beroun a Komplexní program geriatrické péče, s důrazem na zvýšení kvality péče o geriatrické pacienty.

Plánovaný termín dokončení realizace30.9.2016

Související informace: