Hospic na Svatém Kopečku – rozšíření služeb a zkvalitnění péče

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuHospic na Svatém Kopečku – rozšíření služeb a zkvalitnění péče
Financován z FonduProgram švýcarsko-české spolupráce na MZ
Financován z ProgramuProgram Zdraví
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Olomoucký kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníZdraví
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo zdravotnictví

Zprostředkovatel

Ministerstvo zdravotnictví

Příjemce grantu

Hospic na Svatém Kopečku

Webové stránky příjemce grantu www.hospickopecek.charita.cz
Výše grantu

13 940 262

Cíl projektu

Hlavním cílem sub-projektu je zkvalitnění poskytované specializované paliativní péče modernizací a rekonstrukcí celého zařízení a vzdělávacím programen pro zaměstnance.

Hlavní výstupy projektu

Sanace vlhkosti zdiva, rozšíření prostor, nákup kvalitního zařízení (zvláště lůžka s laterálním náklonem), proškolený personál.

Stručný popis projektu

Základní myšlenkou sub-projektu bylo následujících pět bodů: kvalitní prostředí, dostatek prostoru, kvalitní vybavení, kvalitní vztahy, odborná péče. První dva body byly naplněny v rámci stavební části projektu (sanace vlhkosti a plísní stávající budovy, rekonstrukce přístavby – dva pokoje pro blízké klientů, dvě kanceláře, multifunkční místnost, půjčovna kompenzačních pomůcek, zázemí pro lektora). Třetí bod byl naplněn nákupem kvalitního vybavení (zvláště lůžka s laterálním náklonem a antidekubitními matracemi pro klienty, noční stolky s výsuvnou deskou, zvedák, koncentrátory kyslíku a další). Poslední dva body pak byly naplněny realizací seminářů zaměřených na komunikaci a odbornost.

Plánovaný termín dokončení realizaceříjen 2016