Důstojný život pro těžce nemocné v domácím prostředí

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuDůstojný život pro těžce nemocné v domácím prostředí
Financován z FonduProgram švýcarsko-české spolupráce na MZ
Financován z ProgramuProgram Zdraví
Kraj (sídlo příjemce grantu)Olomoucký kraj
Kraj (místo realizace projektu)Olomoucký kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)Olomoucký kraj
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníZdraví
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo zdravotnictví

Zprostředkovatel

Ministertsvo zdravotnictví

Příjemce grantu

Charita Prostějov, Martinákova 9, 796 01 Prostějov

Webové stránky příjemce grantu www.prostejov.charita.cz
Výše grantu

682 272,00

Cíl projektu

Zkvalitnění a rozšíření poskytované palitativní a geriatrické péče v rámci domácí zdravotní péče

Hlavní výstupy projektu

* pořízení zdravotníckého přístrojového vybavení a pomůcek pro domácí zdravotní péči
* pořízení ICT komunikačních prostředků - notebook
* pořízení osobního automobilu
* vzdělávání sester v oblasti paliativní a hospicové péče
* vzdělávání sester v oblasti geriatrické péče
* osvěta v oblasti poskytované domácí zdravotní péče na Prostějovsku

Stručný popis projektu

Projekt je zaměřen na modernizaci a doplnění zdravotnického přístrojového vybavení, kompenzačních pomůcek a rozvoj vlastní léčebné složky poskytované péče. Projekt bude realizovaný ve dvou hlavních rovinách: investiční a neinvestiční. Všechny aktivity vychází ze společného komplexního programu péče, který je zaměřený na péči o dlouhodobě nemocné a umírající.

Plánovaný termín dokončení realizace30. 9. 2016