Důstojný život pro dlouhodobě nemocné a umírající na Olomoucku

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuDůstojný život pro dlouhodobě nemocné a umírající na Olomoucku
Financován z FonduProgram švýcarsko-české spolupráce na MZ
Financován z ProgramuProgram Zdraví
Kraj (sídlo příjemce grantu)Olomoucký kraj
Kraj (místo realizace projektu)Olomoucký kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníZdraví
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo zdravotnictví

Zprostředkovatel

Ministerstvo zdravotnictví

Příjemce grantu

Charita Olomouc

Webové stránky příjemce grantu http://www.olomouc.charita.cz/
Výše grantu

1 114 153,20

Cíl projektu

Cílem sub-projektu je zkvalitnění a rozšíření poskytované paliativní a geriatrické péče v rámci domácí zdravotní péče Charity Olomouc. Díky realizaci projektu dojde k propojení a naplnění Komplexního programu domácí zdravotní péče Charity Olomouc.

Hlavní výstupy projektu

Hlavním výstupem sup-projektu je komplexní program domácí zdravotní péče Charity Olomouc, zaměřený na zkvalitnění a rozšíření paliativní a geriatrické péče všem potřebným.

Dílčími výstupy projektu jsou:
- pořízení zdravotnického přístrojového vybavení
- vybavení pro zázemí poskytované domácí péče (nábytek, komunikační prostředky, automobil)
- kompletní cyklus vzdělávacích aktivit pro pracovníky Charity Olomouc, poskytující domácí zdravotní péči
- osvěta v oblasti paliativní a geriatrické péče pro praktické lékaře a sestry prostřednictvím workshopu

Stručný popis projektu

Celý projekt je zaměřený zejména na osoby dlouhodobě nemocné (geriatrické) a paliativní v terminálním stádiu nemoci. Realizace Komplexního programu domácí zdravotní péče Charity Olomouc posílí kvalitu poskytované péče směrem k definovaným standardům. Sub-projekt je realizován ve dvou hlavních rovinách: investiční a neinvestiční. Všechny dílčí aktivity sub-projektu tyto dvě roviny propojují a sjednocují v jeden celek komplexního programu péče.
Sub-projekt Charity Olomouc je rozdělený do dvou hlavních aktivit:
a) pořízení nezbytného zdravotnického přístrojového vybavení, kompenzačních pomůcek a dalšího vybavení pro vytvoření kvalitního zázemí pro možnost zkvalitnění a rozšíření poskytované domácí zdravotní péče
b) vzdělávání personálu domácí zdravotní péče v oblasti paliativní a geriatrické péče včetně osvětové činnosti zaměřené na praktické lékaře a zdravotníky Olomoucka.

Více informací o projektu http://www.olomouc.charita.cz/partneri-darci/mz/
Plánovaný termín dokončení realizace31.10.2016