Domácí hospicová péče a dětský hospicový stacionář

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuDomácí hospicová péče a dětský hospicový stacionář
Financován z FonduProgram švýcarsko-české spolupráce na MZ
Financován z ProgramuProgram Zdraví
Kraj (sídlo příjemce grantu)Moravskoslezský kraj
Kraj (místo realizace projektu)Moravskoslezský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníZdraví
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo zdravotnictví

Zprostředkovatel

Ministertsvo zdravotnictví

Příjemce grantu

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.

Webové stránky příjemce grantu www.mhondrasek.cz
Výše grantu

3 656 605

Cíl projektu

Cíl sub-projektu je komplexní péče o nevyléčitelně nemocné a jejich rodiny. Sub-projektem bude možné zajistit takovou péči, aby ti, jež jsou na sklonku života, měli zajištěnu adekvátní péči, potřebnou k tomu, aby mohli svůj život dožít důstojně v kruhu své rodiny ve svém vlastním domácím prostředí. Stejně tak doplňující péčí o dětské pacienty ve stacionáři. Abychom dosáhli kvalitní péče, je nezbytné mít kvalitní zázemí organizace jak po technické stránce, tak po stránce personální.

Hlavní výstupy projektu

Výstupem sub-projektu je vznik komplexního systému péče o nevyléčitelně nemocné pacienty bez omezení věku a jejich rodiny, blízké. Komplexní péči zajistí organizace, která má posílené interní řízení a fundraisingové aktivity, je profesionální ve využívání moderních technologií k předávání informací a pořizování záznamů o průběhu péče, má dostatečné personální obsazení k realizaci samotné péče.

Stručný popis projektu

Sub-projekt je zaměřen na domácí hospicovou péči, péči o pacienty, kteří trpí nevyléčitelnou nemocí a umírají, bez omezení věku. Stejně tak na rodinu jako celek. Neboť péči o umírajícího v domácím prostředí by bylo velmi těžké realizovat bez zázemí rodinného prostředí a jednotlivých členů, kteří stejně jako samotný nemocný potřebují péči a podporu. V rámci realizace sub-projektu bude možné poskytovat adekvátní péči, která je profesionální nejen v přímé péči, ale stejně tak v technickém zázemí a ve využívání moderních technologií, které přispívají ke zlepšení systému informovanosti mezi zdravotníky, vedení statistik a všech nezbytných záznamů o průběhu péče. Sub-projektem bychom chtěli modernizovat IT infrastrukturu, posílit interní řízení organizace a zajistit tak stabilní chod rozvíjející se organizace. V neposlední řadě realizací sub-projektu budeme moci dále rozšiřovat a rozvíjet naše služby, a to o dětský hospicový stacionář.

Více informací o projektu http://www.mhondrasek.cz/1-4-210-210/Projekty-bezici.xhtml
Plánovaný termín dokončení realizace30.9.2016