Bezpečí domova až do konce

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuBezpečí domova až do konce
Financován z FonduProgram švýcarsko-české spolupráce na MZ
Financován z ProgramuProgram Zdraví
Kraj (sídlo příjemce grantu)Středočeský kraj
Kraj (místo realizace projektu)Středočeský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměřeníZdraví
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo zdravotnictví

Zprostředkovatel

Ministerstvo zdravotnictví

Příjemce grantu

RUAH o.p.s.

Webové stránky příjemce grantu www.ruah-ops.cz
Výše grantu

2 788 607,70 Kč

Český partner projektu

Posázaví o.p.s.

Cíl projektu

Rozvinout a stabilizovat následnou domácí péči o seniory, dlouhodobě nemocné a umírající v regionu Benešovsko, Modernizace IT infrastruktury organizace a zvýšení kvality a kvantity poskytované domácí péče o seniory a dlouhodobě nemocné v regionu Benešovsko, - Rozvoj fundraisingových aktivit organizace směrem k regionu působnosti, Rozvoj interního řízení a stabilizace týmu neziskové organizace, - Vzdělávací a osvětové akce pro zvýšení angažovanosti laické i odborné veřejnosti v následné domácí péči a paliativní domácí péči. Akce jsou zaměřené na destigmatizaci péče o umírající a téma smrti

Hlavní výstupy projektu

Profesionalizace PR - webová prezentace, tiskový informační materiál, vzdělávací aktivity pro odbornou i laickou veřejnost, PR akce s destigmatizací péče o nemocné a umírající v domácím prostředí, posílení interních procesů IT technologií, zajištění propojení zdravotnické dokumentace pro multidisciplinární tým se vzdáleným přístupem, který umožní efektivnější práci ve venkovském terénu, Vytvoření standardů péče, vzdělávání managementu, podpora fundraisingu - stabilizace multizdrojového financování

Stručný popis projektu

Projekt je zaměřený na rozvoj domácí péče o seniory, handycapované a nemocné se specializací na nemocné v terminálním stádiu v regionu Benešovsko. Naše organizace poskytuje služby od roku 2012. V minulém roce poskytla služby 115 klientům, z toho specializovanou paliativní péči 22 klientům. V roce 2014 naše služby využilo 20 pacientů v terminálním stádiu v prvním kvartále. Poptávka po službách neustále roste i vzhledem k tlaku na efektivitu akutní péče v nemocnicích. Tímto projektem bychom chtěli podpořit růst organizace tak, aby byla kvalitní péče skutečně dostupná celému regionu Benešovsko. Část péče jsme poskytovali formou dobrovolnictví, a soustředili se v první řadě na pacienty. V současné situaci pro trvale udržitelné poskytování služeb potřebujeme stabilizovat interní systémy, a podpořit celkový rozvoj organizace i komunikace směrem k regionu.

Více informací o projektu http://ruah-ops.cz/projekty/
Plánovaný termín dokončení realizace09/2016