Otevřená Výzva – pro předkládání žádostí o grant z Fondu Partnerství v Programu švýcarsko-české spolupráce

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 25. 9. 2013
 • Dne 25. září 2013 byl vyhlášen 12. cyklus otevřené výzvy k předkládání žádostí o grant z Fondu Partnerství.
 • Dne 3. prosince 2014 byl vyhlášen 13. cyklus otevřené výzvy k předkládání žádostí o grant z Fondu Partnerství.
 • Zveřejněn Pokyn pro implementaci sub-projektu FONDU PARTNERSTVÍ - 4. revize platná od 26. listopadu 2014
 • Zveřejněn Pokyn pro implementaci sub-projektu FONDU PARTNERSTVÍ - 4. revize platná od 1. prosince 2014

Otevřená Výzva a Související dokumenty

Výzva - 13. cyklus

Ministerstvo financí, Zprostředkovatel Fondu partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce, vyhlašuje dne 3. prosince 2014:
13. cyklus otevřené výzvy k předkládání žádostí o grant z Fondu Partnerství spolufinancovaného z Programu švýcarsko-české spolupráce.
Žádosti o grant mohou být předkládány průběžně, konečný termín pro předložení žádostí je 31. března 2015.
Anglická verze - Announcement of a 13th round of the Open Call for Submission of Grant Applications

Pokyn pro implementaci sub-projektu

 


Celková alokace Fondu Partnerství je 5,941 milionů CHF.

Zprostředkovatel Fondu Partnerství – Ministerstvo financí ČR – Centrum pro zahraniční pomoc - Národní koordinační jednotka Programu švýcarsko-české spolupráce

vyhlásil dne 26. října 2009 otevřenou Výzvu k předkládání žádostí o grant z Fondu Partnerství v Programu švýcarsko-české spolupráce. Tato výzva byla vyhlášena jako průběžná - žádosti lze předkládat průběžně od data vyhlášení výzvy až do konce doby trvání Fondu Partnerství nebo do vyčerpání alokovaných prostředků. Tato výzva byla přerušena od 26. března 2013 z důvodu kalkulace zbývajících prostředků v rámci Fondu. 

Od 25. září 2013 je Výzva znovu otevřena a žádosti do 12. kola je možné předkládat od tohoto data do 27. ledna 2014, do 16.00 hodin. Pravidla Fondu se nemění.

Dokumenty ke stažení

Zbývající prostředky ve Fondu Partnerství jsou 14 milionů CZK.

Výše částky pro 12. kolo Výzvy bude aktualizována v době hodnocení žádostí (únor - březen 2014) a konečná částka může být navýšena o nevyčerpané prostředky v rámci realizovaných sub -projektů.

V případě, že prostředky nebudou vyčerpány v rámci 12. kola, bude Fond Partnerství pokračovat dalším kolem.


I. Žádost o grant

Fond Partnerství je zaměřen na podporu spolupráce a výměnu zkušeností mezi českými subjekty a švýcarskými subjekty.

Sub-projekty musí být předloženy v rámci partnerství a budou:

 • přispívat k řešení specifických problémů v České republice v souladu s cíli definovanými v Rámcové dohodě;
 • posilovat kapacity oprávněných žadatelů výměnou a přenosem zkušeností a dobré praxe mezi partnerskými subjekty; a/nebo
 • přispívat svými aktivitami k posilování bilaterálních partnerství.

Aktivity podporované z Fondu Partnerství jsou následující:

 • Asistence švýcarských expertů při přenosu a výměně zkušeností mezi partnerskými subjekty v ČR;
 • Semináře v ČR - pořádané a realizované ve spolupráci se švýcarskou partnerskou institucí;
 • Semináře ve Švýcarsku – řádně zdůvodněná účast českých zástupců na seminářích a workshopech ve Švýcarsku organizovaných švýcarskou partnerskou institucí (téma musí odpovídat oboru činnosti žadatele a musí mít jasný přínos pro jeho činnost);
 • Studijní cesty - řádně zdůvodněný pobyt českých zástupců ve Švýcarsku, který je organizován švýcarskou partnerskou institucí (téma musí odpovídat oboru činnosti žadatele a musí mít jasný přínos pro jeho činnost);
 • Doplňující aktivity - nezbytné k dosažení stanovených výsledků aktivit sub-projektu a celkového cíle (vybavení, materiál, případně s tímto spojené drobné stavební práce) budou řádně zdůvodněny a doloženy.

Výše grantu

Granty na sub-projekty z Fondu Partnerství budou udělovány do výše max. 90 % celkových oprávněných nákladů v závislosti na zdroji spolufinancování. Granty na sub-projekty budou ve výši od min. 170 000 CZK do max. 4,3 milionu CZK. Výše grantu pro každou žádost bude posuzována individuálně.

Na grant nevzniká žadateli právní nárok.

Spolufinancování

Výše grantu může dosáhnout maximálně:

 • 60 % celkových oprávněných nákladů - pokud není spolufinancování zajištěno z veřejných zdrojů, výše spolufinancování je minimálně 40 %.
 • 85 % celkových oprávněných nákladů - pokud je spolufinancování zajištěno z veřejných zdrojů (státního, regionálních nebo místních rozpočtů), je výše spolufinancování minimálně 15 %.
 • 90 % celkových oprávněných nákladů – v případě, že je sub-projekt předkládán nestátní neziskovou organizací (včetně církevních organizací a sociálních partnerů - (národně uznávané odborové svazy a svazy zaměstnavatelů)), výše spolufinancování je minimálně 10 %.

Doba realizace sub-projektu

Maximální doba realizace sub-projektů z Fondu Partnerství je 18 měsíců. Všechny sub-projekty musí být ukončeny do 30. června 2016.

II. Oprávnění žadatelé

Následující subjekty mohou žádat o grant z PF:

 • instituce veřejné správy na všech úrovních (státní správa, regionální a místní samospráva)
 • univerzity a školy
 • nevládní neziskové organizace (NNO, včetně církevních organizací)
 • další subjekty působící ve veřejném zájmu
 • profesní komory a svazy, obchodní asociace (např. obchodní komory, průmyslové asociace, asociace podnikatelů, asociace malých středních podniků, družstevní svazy, sociální partneři – tj. národně uznávané odborové svazy a svazy zaměstnavatelů).

Žadatel musí být český subjekt, který je registrován a zároveň působící v České republice.

III. Oprávněné náklady

 • náklady na zahraniční experty (odměna experta)
 • náklady na českého experta najatého na specifický a jasně definovaný úkol pouze po dobu realizace sub-projektu (odměna experta)
 • služební cesty pro zahraniční experty v ČR (ubytování, diety, cestovné)
 • služební cesty českého experta ve Švýcarsku (ubytování, diety, cestovné)
 • semináře v ČR (pronájem místnosti včetně technického vybavení/tlumočení /občerstvení)
 • zápisné na semináři ve Švýcarsku
 • překlady dokumentů
 • externí služby v nezbytném rozsahu nutné k realizaci sub-projektu v ČR a jasně specifikované v žádosti
 • nákup zařízení a materiálu v nezbytném rozsahu pro realizaci sub-projektu v ČR a jasně specifikované - do max. výše 35 % oprávněných nákladů sub- projektu
 • stavební práce malého rozsahu nezbytné pro realizace sub-projektu a jasně specifikované v žádosti - do max. výše 17,5 % oprávněných nákladů sub- projektu
 • náklady na publicitu specifikované v žádosti
 • vlastní zaměstnanci žadatele – pouze ve zdůvodněných případech u NNO
 • administrativní náklady
 • DPH je uznatelným nákladem pouze v případě, že žadatel nemůže požádat o refundaci DPH v České republice

Formuláře:

IV. Předkládání žádosti

Žádosti budou předkládány průběžně počínaje prvním dnem vyhlášení průběžné výzvy. Posouzení oprávněnosti, hodnocení kvality a udělování grantu bude probíhat v 4-měsíčních intervalech. Žádosti předložené po posledním datu 2. měsíce daného intervalu budou hodnoceny vždy v rámci dalšího 4 měsíčního období.

Žádosti budou zpracovány v češtině, v CZK a na předepsaném formuláři.

Žadatel musí předložit vždy 2 výtisky žádosti (1 podepsaný originál a 1 kopii) a zaslat elektronickou verzi žádosti na e-mailovou adresu: czp-swiss@mfcr.cz.

Tištěná a elektronická verze žádosti bude identická, v případě nesrovnalostí je rozhodující tištěná verze. Pokud žádost nebude předložena jak v tištěné, tak elektronické verzi, bude vyřazena z dalšího hodnocení.

Žádost bude předložena v uzavřené obálce s označením: Program švýcarsko-české spolupráce - Fond Partnerství

V. Formulář žádosti (Pokyny pro žadatele)

Veškeré další informace pro zpracování žádosti o grant z Fondu Partnerství jsou uvedeny v Pokyny pro žadatele (žádosti o grat z Fondu Partnerství - česká verze platná od 19.9.2011) (.PDF, 236 kB) včetně přílohy Přílohy k Pokynům pro žadatele (žádosti o grat z Fondu Partnerství - česká verze platná od 19.9.2011) (.ZIP, 621 kB)  a ve Formulář žádosti (platný od 26.1.2011) (.DOC, 276 kB).
Tyto dokumenty jsou ke stažení na www.swiss-contribution.cz v sekci – Fond Partnerství.

VI. Termín a místo pro předložení žádosti

Kompletní žádosti v českém jazyce v rámci 12. kola lze předkládat průběžně od 25. září 2013 do 27. ledna 2014 do 16:00 hodin, na Národní koordinační jednotku – Ministerstvo financí - Centrum pro zahraniční pomoc.

 

Rozhodující je den a čas zaevidování žádosti podatelnou Ministerstva financí ČR.

Žádost bude předložena v uzavřené obálce s označením: Program švýcarsko-české spolupráce - Fond Partnerství, NEOTVÍRAT.

Adresa pro doručení:

 • Ministerstvo financí ČR
  Centrum pro zahraniční pomoc – příprava a koordinace (odd. 5804)
  Letenská 15
  118 10 Praha 1
 • E-mailová adresa pro zaslání elektronické verze: czp- swiss@mfcr.cz

VII. Další informace

Dotazy je možné zasílat elektronicky na adresu: czp-swiss@mfcr.cz . Odpověď bude odeslána do 10 pracovních dnů.

Podmínky výzvy mohou být, na základě posouzení průběhu implementace Fondu Partnerství a po dohodě se švýcarskou stranou, revidovány.

Informace o revizích aktuálních dokumentů, pokynů a formulářů budou vždy zveřejněny na www.swiss-contribution.cz

Související dokumenty 

Guidelines for Applicants