Základní informace

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 8. 6. 2016
 • Aktualizovaný Formulář k vyhledání švýcarského partnera
 • Zveřejněna tabulka - Základní informace

Obecné informace o Fondu Partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce, formulář k vyhledání švýcarského partnera, otázky a odpovědi.

Základní informace
Název projektu Fond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)  
Kraj (místo realizace projektu) Celostátní působnost
Kraj (sídlo vysílající instituce)  
Oblast zaměření Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Zprostředkující subjekt Iniciativy regionálního rozvoje
Zprostředkovatel Ministerstvo financí
Příjemce grantu Realizátorem Fondu Partnerství je Ministerstvo financí, které jej realizovalo prostřednictvím otevřených výzev k předkládání žádostí/sub-projektů. Oprávnění žadatelé byly: instituce veřejné správy na všech úrovních (státní správa, regionální a místní samospráva); univerzity a školy; nevládní neziskové organizace, včetně církevních organizací; další subjekty působící ve veřejném zájmu; profesní komory a svazy, obchodní asociace (např. obchodní komory, průmyslové asociace, asociace podnikatelů, asociace malých a středních podniků, družstevní svazy, sociální partneři – tj. národně uznávané a zastupující odborové svazy a svazy zaměstnavatelů). Žadatelé o granty musely být české subjekty, registrované a vykonávající své aktivity v České republice.
Webové stránky příjemce grantu www.swiss-contribution.cz
Výše grantu 5 050 000 CHF
Švýcarský partner projektu Partnerství se švýcarským subjektem bylo podmínkou na úrovni jednotlivých sub-projektů.
Cíl projektu Posílení vzájemné spolupráce a partnerství mezi subjekty České republiky a Švýcarska a tímto přispívat ke snížení ekonomických a sociálních rozdílů mezi Českou republikou a více rozvinutými zeměmi rozšířené EU.
Sub-projekty zaměřené na posílení spolupráce, výměnu informací, přenos know-how a dobré praxe mezi českými a švýcarskými subjekty.
Hlavní výstupy projektu Bylo celkem přiděleno 98 grantů v 13 cyklech výzvy Fondu.
Stručný popis projektu Cílem Fondu Partnerství je posílení vzájemné spolupráce a partnerství mezi subjekty České republiky a Švýcarska. Granty budou udělovány na sub-projekty zaměřené na posíleníé spolupráce, výměnu informací, přenos know-how a dobré praxe mezi českými a švýcarskými subjekty. Podmínkou nutnou pro předložení žádosti o grant je realizace subprojektu se švýcarským partnerem.
Více informací o projektu Iniciativy regionálního rozvoje
Plánovaný termín dokončení realizace Veškeré prostředky Fondu byly již alokovány. Další výzvy již nebudou, 13. cyklus byl poslední. Ukončení realizace všech projektů se předpokládá do konce 6/2016.

 


 

Brožura k Fondu Partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce

Ministerstvo financí - Národní koordinační jednotka vydala brožuru, jejímž cílem je informovat o možnostech získat grant z Fondu Partnerství, který je, v souladu s Rámcovou dohodou uzavřenou mezi Švýcarskou federální radou a vládou České republiky, jedním z fondů spolufinancovaných z Programu švýcarsko-české spolupráce.

 • Úvod
 • Jaké aktivity lze z Fondu Partnerství financovat?
 • Jaká je výše grantu?
 • Kdo může o grant požádat?
 • Jaký je harmonogram pro předkládní žádostí?
 • Jak je sub-projekt financován?
 • Jak požádat o grant?

Kontakty - Fond Partnerství

Velvyslanectví Švýcarské konfederace nabízí pomoc při zprostředkování zájmu českých institucí o partnerství se švýcarskými institucemi.

 • Kancelář Programu švýcarsko-české spolupráce upozorňuje, že pomoc při hledání partnera bude poskytovat pouze u žádostí, ve kterých budou uvedeny kompletní přímé kontaktní údaje na žadatele, nikoli na zprostředkující či poradenské instituce.
 • Zájemce o navázání partnerství se švýcarskou institucí vyplní přiložený formulář, kde uvede veškeré relevantní informace o instituci zájemce o partnerství a upřesní požadované zaměření partnerské instituce.
 • Vyplněný formulář zašlete prosím na emailovou adresu Velvyslanectví Švýcarské konfederace, Kancelář Programu švýcarsko-české spolupráce - prag@sdc.net

 

Otázky a odpovědi

Dotazy a odpovědi - aktualizováno: 23.10.2009
číslo dotaz odpověď
47 Jaký je postup v případě, že projekt generuje příjmy? V takovém případě bude poměrně snížena výše grantu. Obecně by však projekty předložené v rámci Fondu Partnerství neměly generovat zisk.
46 Mohou být do sub-projektu zahrnuty náklady na audit? Audit sub-projektu je prováděn pouze u vzorku sub-projektů a bude zajišťován NKJ. Náklady na provádění auditů nejsou v rámci jednotlivých sub-projektů oprávněné.
45 Co je myšleno změnou bez vlivuna rozpočet? Jedná se např. o výměnu experta na semináři.
44 Má NKJ specifické požadavky na kopie účetních dokladů? Ne,postačující jsou obyčejné kopie účetních dokladů.
43 Jak dlouho trvá proplacení předložené žádosti o platbu? K proplacení dojde do 10 pracovních dnůod předložení ,již NKJ zkontrolované a žadatelem podepsané, průběžné monitorovací zprávy.
42

Je možné mezi oprávněné výdaje sub-projektu zahrnout odpisy přístrojů, které jsou v rámci realizace sub-projektu využívány?

Mohou být odpisy, příp. další náklady (místnost, mzdy zaměstnanců) brány jako vklad žadatele do sub-projektu a ekvivalent % spolufinancování, které zajišťuje žadatel?

Odpisy nejsouoprávněným výdajem.

Protislužby, vklady nefinančního charakteru, mzdy zaměstnanců apod. nelze započítávat do % spolufinancování.

V případě všech oprávněných nákladů včetně spolufinancování musí proběhnout platba ve výši 100 % a k žádosti o proplacení bude předložen 100 % uhrazený výdaj.

Z celkových oprávněných výdajů je zpětně proplacena částka ve výši % uděleného grantu

41 Jakým způsobem se v sub-projektu vykazují příjmy, jako např. příjmy z poplatků na konferenci? U sub-projektů Fondu partnerství se nepředpokládá, že budou generovat příjmy. Konference, semináře by měly být přístupné bez poplatků. Pokud by tomu mělo být jinak, musí být jasně uvedeno, zdůvodněno.
40 Je možné ve chvíli, kdy žadatel nemá vlastní zaměstnance, kteří by sub-projekt řídili, najmout externí řízení sub-projektu? Tato varianta je možná, náklady na externí řízení budou uvedeny v Indikativním rozpočtu (příloha č. 2 žádosti o grant z PF) v řádku Služby malého rozsahu. Počet hodin, dnů určených na řízení sub-projektu musí být úměrnérozsahu aktivit a činnostem, které jsou pro daný sub-projekt nezbytné.
39 Ve chvíli, kdy % spolufinancování a předfinancování sub-projektu bude žadatel zajišťovat pomocí bankovního úvěru, je vyžadován bankovní příslib? Ano, bankovní příslib se dokládá, a to nejlépe již při předložení žádosti o grant z PF, nejpozději však současně s Potvrzením o přijetí podmínek udělení grantu.
38 Jakým způsobem a do jaké části Indikativního rozpočtu (příloha č. 2 žádosti o grant z PF) uvést náklady, které jsou placeny partnerovi za organizaciaktivit na studijním pobytu a jsou uváděny paušálně na 1 den, včetně veškerého technického zajištění? Tyto náklady doporučujeme uvádět v řádku Zápisné na seminářích ve Švýcarskus tím, že do popisu položky bude přidáno, že se jedná o zajištění organizace studijní cesty na straně švýcarského partnera a jednotka bude změněna na počet dnů/ a budou specifikovány náklady na 1 den namísto počtu osob.
37 Je možné pokrýt % spolufinancování příspěvkyúčastníků studijní cesty či konference? Není, spolufinancování zajišťuje předkladatel sub-projektu.
36 Jak jsou propláceny ze strany MF delší sub- projekty? Je poskytnutá pouze jednorázová záloha a ostatní výdaje propláceny až po ukončení sub-projektu? Záloha je poskytnuta pouze jednorázově na počátku sub-projektu ve výši 20 resp. 30 % grantu. Je-li sub-projekt delší než 6 měsíců, je následně vždy na základě průběžné monitorovací zprávy proplácena jeho relevantní část. Záloha je postupně vyúčtovávána, musí být vyúčtována na do výše 80% dotace, Zádržné, které může tvořit až 20% dotace, bude proplaceno až na základě schválené Závěrečné zprávy o sub-projektu předložené nejpozději do 1 měsíce po konečném datu oprávněnosti.
35 Jakým způsobem je možné provádět platby během studijní cesty?

Během cesty je možné relevantní výdaje platit za všechny účastníky najednou a následně doložit fakturami.

Není nezbytné provádět vyúčtování cesty včetně cestovního příkazu jednotlivě pro každého účastníka.

34 Je žádoucí k Indikativnímu rozpočtu (příloha č. 2 žádosti o grant z PF) doložit také kalkulaci od dopravce? ANO,je- Má-li ji žadatel k dispozici, doporučujeme ji k žádosti o grant z PF doložit. bude doplněním indikativního rozpočtu.
33 Jakým způsobem se vypočítají jednotkové náklady na 1 km, které se vyplňují v Indikativním rozpočtu (příloha č. 2 žádosti o grant z PF) v případě, že je cesta zajišťována autobusem? Uvádějí se zde průměrné náklady spočtené jako celek/ počet km. Nutné je zároveň uvádět realistické vzdálenosti, případně uvést také stručný popis cesty v relevantní aktivitě sub-projektu.
32 Do jaké části Indikativního rozpočtu (příloha č. 2 žádosti o grant z PF) se uvádějí náklady na letenky a diety pro české účastníky studijních pobytů např. starostů? Použije se položka „Náhrady služební cesty českého experta ve Švýcarsku“ a její podpoložky.
31 Je možné u experta participujícího na semináři/ konferenci do oprávněných nákladů zahrnout také osobo/dny potřebné na jeho přípravu na seminář/ konferenci? Ano, je– ale je potřeba tuto skutečnost uvést již v popisu aktivit tak, aby bylo zřejmé proč počet osobo/dnů neodpovídá délce semináře/ konference. Počet dnů na přípravu musí být zároveň úměrný délce semináře/ příspěvku na konferenci.
30 Může být v jednom řádku Indikativního rozpočtu (příloha č. 2 žádosti o grant z PF) uvedeno více expertů a počet jimi odpracovaných osobo/dnů uveden v součtu? Toto možné není, v jednom řádku bude vždy pouze jeden expert a uvedeny budou osobo/dny kterými se podílí na aktivitách celého sub-projektu. K žádosti bude doložen také jmenný seznam expertůkteří se budou na realizaci sub-projektu podílet.
29 Je možné, aby výměna expertů v rámci jednoho sub-projektu probíhala ve více oborových oblastech? Ano, je to možné.
28 Jsou dány nějaké podmínky pro zahájení a ukončení sub-projektů? Začátek a konec realizace musí odpovídat potřebám sub-projektu. Maximální délka realizace sub-projektu je 18 měsíců.
27 Budou dostačující pouze obecné partnerské smlouvy, kde bude jen uvedeno, že partnerské organizace budou spolu v rámci konkrétního sub-projektu spolupracovat anebo je potřebná bližší konkretizace jejich činností? V partnerských smlouvách je potřeba nezbytné uvést jaké činnostibudou v rámci sub-projektu jednotliví partneři vykonávat a jakým způsobem budou prováděny platby mezi žadatelem a partnerem.
26 Jak má být vyplněna položka žádosti o grant z PF č. 1.2 „Umístění sub-projektu (kraj)“? sub-projekt je ve většině případů realizován minimálně na 2 místech, a to v České republice a ve Švýcarsku. Zde se vyplňuje pouze umístění organizace žadatele.
25 Jsou potenciální švýcarští partneři informováni o možnostech využití Programu švýcarsko-české spolupráce a Fondu partnerství? Obecné povědomí o Programu ve Švýcarsku je, nelze však říci, že je o Programu informován každý potenciální partner. V případě, že bude švýcarský partner požadovat bližší informace o Programu, je možné obrátit se na švýcarskou ambasádu, Národní koordinační jednotku nebo vyhledat informace na webu MF nebo švýcarské ambasády.
24 V jakém jazyce má být předložena partnerská smlouva? Partnerská smlouva bude doložena v anglickém nebo českém jazyce.
23 Kdo z partnerské organizace má podepisovat Prohlášení o partnerství (příloha č. 1 žádosti o grant z PF)? Prohlášení o partnerství podepisuje statutární zástupce partnerské organizace, příp. zástupce zmocněný k podpisu. Tzn. je-li partnerem sub- projektu např. jedna z kateder univerzity, Prohlášení o partnerství nepodepisuje zástupce katedry, ale zástupce univerzity.
22 Kolik z celé alokace Fondu partnerství již bylo vyčerpáno?

Z 2,91 mil. CHF určených na granty sub-projektů byl po 1. a 2. kole hodnocení vyčerpán necelý 1 mil. CHF.

Je však pravděpodobné, že dojde k navýšení celkové alokace Fondu partnerství.

21 Jaká byla úspěšnost dosud předložených žádostí o grant z PF? V prvním kole hodnocení byly předloženy 4 žádosti a všechny byly schváleny, ve druhém kole hodnocení bylo předloženo 15 žádostí a bylo schváleno 10.
20 Pokud si nevládní nezisková organizace najme experta na specifický úkol, čím se řídí odměna experta ? Existuje doporučená výše mzdy pro českého experta v místě obvyklá , podle dané odbornosti.
19 Na koho je možné se obracet s konkrétními projektovými záměry ? NKJ nebude konzultovat jednotlivé projektové záměry. Dotazy je možné zasílat průběžně na NKJ –
18 Je nutné, aby se švýcarský partner podílel na spolufinancování? Nepředpokládá se spolufinancování ze strany partnera, ale je to možné.
17 Program švýcarsko – české spolupráce má strategické zaměření, které je koncentrováno do 3 okrajových a méně rozvinutých regionů, ve kterých má být vynaloženo nejméně 40% příspěvku (geografické zaměření). Proč byly vybrány Olomoucký, Moravskoslezský a Zlínský kraj?

Program švýcarsko-české spolupráce je součástí komplexního národního rozvojového plánování, které zahrnuje strukturální programy a programy soudržnosti EU, a také programy Finančních mechanismů EHP/Norska. Švýcarský příspěvek doplňuje tyto programy a zaměřuje se především na projekty, které nejsou vůbec, nebo které jsou jen částečně kryty z jiných finančních zdrojů.

Tento Program je výsledkem dlouhodobého vyjednávání a konsenzu mezi švýcarskou a českou stranou a Rámcová dohoda ve věci implementace Programu švýcarsko – české spolupráce byla podepsána v Bernu 20.12.2007.

Fond Partnerství je určen pro všechny potencionální zájemce v ČR.

16 Je možné zahrnout do oprávněných nákladů náklady na experta, který je v zaměstnaneckém poměru organizace, který bude např. zajišťovat účast na semináři?

Financováním vlastních expertů, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru žadatele nepředpokládáme.

Je možné zahrnou takové náklady do administrativních nákladů, ale bude nutné toto ošetřit v pracovní smlouvě a doložit výši úvazku na tuto práci.

15 Je možné žádat o grant z Fondu partnerství jen tehdy, pokud je známa partnerská organizace?

Partnerské organizace je možno najít na webových stránkách MF- www.swiss-contribution.cz - Partnership Fund: Useful contacts in Switzerland,

příp. je možné kontaktovat Velvyslanectví Švýcarska (SCO) přímo s žádostí o zprostředkování kontaktů.

14 Je možné financovat z grantu Fondu Partnerství účast podnikatelských a nepodnikatelských subjektů na semináři ve Švýcarsku? Účast podnikatelských subjektů na semináři ve Švýcarsku není možné financovat z grantu Fondu Partnerství.
13 Je možné pozvat lektory ze Švýcarska a hradit semináře z Fondu Partnerství? Úhrada nákladů přizvaných švýcarských expertů na semináře je možná (náklady experta)
12 Je možné směřovat podporu z Fondu Partnerství rovněž na výměnu žáků Základních škol? Výměna a přenos zkušeností je možné realizovat formou seminářů (workshopů).
11 Jakým způsobem se postupovat po udělení grantu? Jakmile bude příjemci grant udělen formou Rozhodnutí o poskytnutí dotace, obdrží příjemce grantu z PF Pokyn pro implementaci sub-projektu Fondu Partnerství(postupy pro změny, předkládání průběžných a závěrečných zpráv a ostatní požadavky na příjemce).
10 Jakým způsobem budou prováděny změny rozpočtu? Postup pro provádění přesunu finančních prostředků mezi aktivitami, případně změn aktivit bude podrobně popsán v Pokynech pro implementaci sub- projektu Fondu Partnerství.
9 Jsou jednotlivé části rozpočtu konečnou formou? Tabulka „Indikativní rozpočet“ je konečnou formou rozpočtu
8 Na jaké účely bude určen Fond zdraví? Návrh programu pro oblast zaměření „Zdraví“ s cílem posílit zdravotní péči je v této fázi předmětem jednání se švýcarskou stranou.
7 Lze do rámce Fondu Partnerství zahrnout partnerství mezi nemocnicemi?

Partnerství mezi nemocničními zařízeními lze zahrnout do Fondu Partnerství, je možná vzájemná spolupráce např. při vzdělávání personálu.

Nemocnice bude spadat mezi oprávněné subjekty PF - to znamená, že nelze chápat jako podnikatelské subjekty, ale tak, jak jsou zapsány v Obchodním rejstříku.

6 Mohou být zahrnuty mezi oprávněné náklady sub-projektu také výdaje na ubytování pro řidiče autobusu? Organizace vysílajícího řidiče na zahraniční služební cestu je povinna tyto náklady zajistit.
5 Ve formuláři Indikativní rozpočet je v položce Náhrady služební cesty uváděna letenka/jiná doprava. Je stanovena výše náhrady při použití např. autobusu? Autobus jako dopravní prostředek je možné samozřejmě použít, s uvedením počtu osob a s vyčíslením nákladů, ze kterého bude evidentní, že náklady budou nižší nebo srovnatelné s leteckou dopravou ( železniční).
4 Mohou být cílovou skupinou politici (např. politik, který má v kompetenci problematiku ŽP)? Mohou se zúčastňovat ZPC? Dle názoru švýcarské strany se politici, jako partneři, kteří zajišťují výkon veřejné správy na různých úrovních (Města / regiony/Obce), se mohou účastnit jednotlivých aktivit realizovaných v rámci Fondu Partnerství.
3 Je způsobilým výdajem cestovní pojištění?

Většinou je však cestovní pojištění hrazeno vysílající organizací.

Dle názoru švýcarské strany je cestovní pojištění minimálním nákladem, který by si měla hradit vysílající organizace.

Cestovní pojištění bude hradit příjemce grantu.

2 Může být partnerem např. město anebo jiná instituce? Ano, může být a záleží, co je od partnera očekáváno, co partner může poskytnout.
1 Existují formuláře Prohlášení o partnerství, Indikativní rozpočet, Prohlášení o spolufinancování, Prohlášení o veřejné podpoře a financování z jiných programů v anglické verzi? Požadované formuláře budou poskytnuty v anglické verzi na www.swiss-contribution.cz