Upřesnění k Pokynu č.1 Oprávněné výdaje projektu Programu švýcarsko-české spolupráce, kap. 1 Základní pravidla oprávněnosti výdajů

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Na základě množících se dotazů, a vzhledem k blížícímu se nejzazšímu termínu dokončení realizace projektů a termínu oprávněnosti výdajů projektů administrovaných v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce, vydává Národní koordinační jednotka Programu švýcarsko-české spolupráce níže uvedené upřesnění k Pokynu č.1 Oprávněné výdaje projektu Programu švýcarsko-české spolupráce, kap. 1 Základní pravidla oprávněnosti výdajů.

  • Výdaj je oprávněný, pokud vznikl v časovém rozmezí pro realizaci projektu = do data dosažení účelu projektu a byl uhrazen v časovém rozmezí pro oprávněnost výdajů = do maximálního data oprávněnosti výdajů. Tyto údaje jsou uvedené v právním aktu o poskytnutí dotace;
  • Výdaj spjatý se mzdou/platem je oprávněný, vznikl-li v posledním měsíci pro realizaci projektu a byl uhrazen následující měsíc v době oprávněnosti výdajů projektu. (nárok na mzdu/plat vzniká v jednom měsíci a následující měsíc dochází k vyplacení těchto prostředků);
  • Vystavená faktura k plnění, které proběhlo v posledním měsíci pro realizaci projektu, musí mít datum zdanitelného plnění nejpozději do data dosažení účelu projektu. Faktura může být vystavena v období po datu dosažení účelu projektu, nejpozději však do konce maximálního data oprávněnosti výdajů;
  • K výše uvedenému se vztahuje výjimka na výdaje na službu spojenou s reportingem, auditem a evaluací, které byly schváleny v rámci projektu. Tyto výdaje mohou vzniknout až po datu dosažení účelu projektu, nejpozději však do konce doby pro oprávněnost výdajů projektu. Informace o této výjimce je obsažena v Dohodě o projektu v čl. 3.7.