Společně k udržitelnému rozvoji II

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuSpolečně k udržitelnému rozvoji II
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Zlínský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Životní prostředí a infrastruktura
Oblast zaměřeníZlepšení životního prostředí
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkovatel

Ministerstvo životního prostředí

Příjemce grantu

město Uherské Hradiště

Webové stránky příjemce grantu http://mesto-uh.cz/
Výše grantu

1 764 534,- Kč

Český partner projektu

Park Rochus, o.p.s.

Cíl projektu

Hlavní záměr sub-projektu je, aby veřejnost směřovala k UR. Prostřednictvím realizace aktivit sub-projektu se ve městě zkvalitní převážně aktivní zapojování a komunikace s veřejností, což povede k zefektivnění procesu strategického plánování a účelnému rozhodování o záměrech města . Plněním kritérií místní Agendy 21 bude zkvalitněna veřejná správa a zvýšena informovanost občanů v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. Veřejnost se začne dívat na záměry města očima svých dětí a jejich dětí a uvažovat o dlouhodobých dopadech, popř. přínosech svých rozhodnutí pro budoucí generace. Konkrétně: 1. Zapojit veřejnost do procesu plánování 2. Účelné rozhovodování o rozvoji města 3. Zvýšit informovanost veřejnosti v oblastech UR a ochrany životního prostředí, 4. Modernizace komunikace s veřejností a aktivace mladé generace. U partnera projektu jsou specifické cíle:• úspěšně navázat na všechny dosavadníprojekty se zaměřením na ochranu životního prostředí, zvyšování biodiverzity a udržitelný rozvoj vytýčené lokality a odstranit problémy a nedodělky související s provozem a správou areálu • podpořit kvalitní a profesionální správu a rozvojPřírodního a kulturně-historického areálu Park Rochus (Evropsky významné lokality Rochus, součást evropské soustavy chráněných území Natura 2000), tím i nově vznikající formu nestátní ochrany přírody • chránit a posílit biodiverzitu lokality Park Rochus při zachování předmětu zájmu – výskyt bourovce trnkového (Eriogaster catax) • provést zásahy v přírodní lokalitě v souladu se zásadami šetrného hospodaření a tím i v souladu s ochranou přírody a životního prostředí. • zapojit veřejnost do v aktivit a tím zvyšovat povědomí o ochraně životního prostředí, směřovat veřejnost k udržitelnému rozvoji na vytýčeném území Park Rochus, s pozitivním dopadem na sídelní oblast Uherského Hradiště a odborným přesahem (příklad dobré praxe) regionálním až nadregionálním

Hlavní výstupy projektu

Odborné dokumenty v oblasti ŽP a UR, Park Rochus - živá učebnice - výukový program, Osvětové aktivity k tematice udržitelného rozvoje, Plánování s veřejností a aktivní zapojení.

Plánovaný termín dokončení realizacebřezen 2016