Mutare Mundi - mladí, obce, a Místní Agenda 21

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuMutare Mundi - mladí, obce, a Místní Agenda 21
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Královehradecký kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Životní prostředí a infrastruktura
Oblast zaměřeníZlepšení životního prostředí
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkovatel

Ministerstvo životního prostředí

Příjemce grantu

Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER

Webové stránky příjemce grantu

http://sever.ekologickavychova.cz

Výše grantu

1 841 321,- Kč

Český partner projektu

Partnerství, o.p.s., Národní síť zdravých měst

Cíl projektu

Zapojení občanů – zejména mladých lidí - do komunitního plánování udržitelného rozvoje na principech Místní Agendy 21 a jeho realizace prostřednictvím návazných místních projektů - pilotní uskutečnění ve vybraných městech a obcích, rozvoj metodického centra a sítě konzultantů a facilitátorů jako nástrojů metodické podpory těchto procesů a následné šíření metodiky.

Hlavní výstupy projektu

Rozvoj metodického centra pro participaci mladých lidí v komunitním plánování, aktualizace metodiky pro komunitní plánování a realizaci místního udržitelného rozvoje, školení facilitátorů a konzultantů, oslovení měst a obcí k zapojení, příprava místních partnerů na participativní komunitní plánování, komunitní plánování v městech a obcích a zpracování, výběr měst a obcí k uskutečnění pilotních místních projektů a uskutečnění místních projektů ve vybraných městech a obcích s participací mladých lidí a dalších občanů, zpracování případových studií ze zapojených měst a obcí, propagace „Cílů pro udržitelný rozvoj 21“ a místní Agendy 21 v České republice.

Plánovaný termín dokončení realizacezáří 2016