Mokřady ve městě: budoucnost rozvíjíme společně

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuMokřady ve městě: budoucnost rozvíjíme společně
Financován z FonduFond environmentální odbornosti
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Liberecký kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Životní prostředí a infrastruktura
Oblast zaměřeníZlepšení životního prostředí
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkovatel

Ministerstvo životního prostředí

Příjemce grantu

Čmelák - Společnost přátel přírody

Webové stránky příjemce grantu http://www.cmelak.cz/
Výše grantu

1.704.135,43,- Kč

Český partner projektu

Město Jablonné v Podještědí

Cíl projektu

1.dokončit revitalizaci centrální části mokřadů v Jablonném na osvětově-rekreační přírodní mokřadní park v souladu s principy UR 2.ve spolupráci s odborníky, samosprávou a veřejností připravit kvalitní podklady pro ochranářský management a podobu druhé fáze regenerace areálu 3.vytvořit ucelenou nabídku aktivit EVVO v areálu a v návaznosti na ni aktivizovat mladou generaci a podpořit tak ochranu mokřadů v krajině s dopadem regionálním i širším 4.využít potenciál lokality a přírodních podmínek okolí města pro podporu šetrného cestovního ruchu a v širším kontextu pro posílení povědomí o významu mokřadních biotopů pro udržitelné využívání krajiny 5.oživit areál aktivitami pro místní občany i návštěvníky a systematicky zapojit místní komunitu a samosprávu do dlouhodobé péče, využívání a rozvoj areálu 6.zajistit podmínky pro šíření dobré praxe modelové revitalizace multifunkčního mokřadního areálu ve městě pro lidi a pro přírodu

Hlavní výstupy projektu

Celkem bude v rámci sub-projektu vytvořeno šest odborných dokumentů a jedna technická projektová dokumentace, bude uspořádáno třináct akcí pro veřejnost, předpokládaný počet účastníků akcí pro veřejnost je 232. Do sub-projektu bude zapojeno 3965 žáků a 90 škol a předpokládaný počet osob informovaných o mokřadním parku Jablonné v rámci sub-projektu je 1030. v oblasti mokřadu budou instalovány informační tabule, panely a audiozastavení. Bude vytvořena mapa s texty, výukový program a didaktické puzzle.

Více informací o projektu http://www.mokradyjablonne.cz/
Plánovaný termín dokončení realizacebřezen 2016