Interpretace přírodního dědictví v Bílých Karpatech přizpůsobená potřebám seniorů, handicapovaných a rodin s chronicky nemocnými

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuInterpretace přírodního dědictví v Bílých Karpatech přizpůsobená potřebám seniorů, handicapovaných a rodin s chronicky nemocnými
Financován z FonduFond environmentální odbornosti
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Jihomoravský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Životní prostředí a infrastruktura
Oblast zaměřeníZlepšení životního prostředí
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkovatel

Ministerstvo životního prostředí

Příjemce grantu

ZO ČSOP Veronica

Webové stránky příjemce grantu http://www.veronica.cz/
Výše grantu

1.473.474,95,- Kč

Cíl projektu

Hlavním cílem sub-projektu je využití moderních metod interpretace přírodního a kulturního dědictví Bílých Karpat pro vzdělávání pro udržitelný rozvoj určeného specificky pro handicapované a jinak znevýhodněné, pro seniory, pro rodiny s chronicky nemocnými. Sub-projekt efektivně propojuje vzdělávání, relaxaci, regeneraci, setkávání, prožitek, poznání, pobyt v přírodě a využití inspirace příklady dobré praxe.

Specifické cíle:
- Analyzovat potřeby handicapovaných, chronicky nemocných a seniorů ve vztahu k možnostem pobytu v regionu Bílých Karpat a v Centru Veronica Hostětín. Specifikovat, pro které typy handicapů je zařízení vhodné.

- Přizpůsobit zázemí a areál Centra Veronica a nabídku programů blíže specifikovaným cílovým skupinám – stát se
příkladem dobré praxe pro další subjekty regionu. Vybudovat environmentálně vzdělávací prvek, Zahradu smyslů, s
řadou interaktivních prvků pro smyslové vnímání.

- Vytvořit za odborného vedení a konzultací s odborníky a pečovateli o cílové skupiny programovou nabídku pro
handicapované (děti i dospělé) formou interpretace přírodního dědictví s použitím interaktivních a inovativních prvků
(questing, poznávání všemi smysly apod.).

- Zpracovat interpretační plán - metodiku interpretace místního dědictví handicapovaným (dětem i dospělým),
seniorům a rodinám s chronicky nemocnými v souladu s jejich potřebami a nabídnout tuto metodickou pomoc
dalším subjektům v regionu - implementace projektu do praxe na území Bílých Karpat.

- Nastolit debatu se zástupci obcí, Místních akčních skupin a Zlínským krajem o možnostech environmentálního
vzdělávání prostřednictvím interpretace místního dědictví handicapovaným (dětem a dospělým), seniorům a rodinám
s chronicky nemocnými. Nabídnout uplatnění zjištěných poznatků ve strategiích rozvoje regionu a šetrného turismu.

Hlavní výstupy projektu

Setkání a konzultace se zainteresovanými skupinami z oblasti různých druhů zdravotního znevýhodnění (asi 10 druhů handicapů). Studie potřeb cílových skupin a možností Centra Veronica a regionu vč. formulovaných závěrů a doporučení. Zahrada smyslů - interaktivní stezka a libreto průvodce zahradou Centra Veronica. Programy EVVO, doplňkové programy, pomůcky pro Aktivitu 2 - např. hudební nástroje, nářadí do zahrady, klapky na oči, pomůcky pro plstění vlny a pod. Vodní set - dřevěné džbery, kádě, instalace vodních prvků do zahrady. Školení lektorů a průvodců pro práci s osobami se zdravotním omezením, základy muzikoterapie, arteterapie, canisterapie. Semináře s workshopy - interpretace Bílých Karpat pro handicapované (2). Setkání aktérů turismu a EVVO. Propagační leták s nabídkou programu a mediální výstupy.

Více informací o projektu http://hostetin.veronica.cz/interpretace-prirodniho-dedictvi-v-bilych-karpatech-prizpusobena-potrebam-senioru-handicapovanych-rodin-s-chronicky-nemocnymi
Plánovaný termín dokončení realizacebřezen 2016