Základní informace

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 8. 6. 2016
  • Zveřejněna tabulka - Základní informace

Základní informace k projektu Program implementace Programu švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví.

Základní informace
Název projektu Program implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví
Kraj (sídlo příjemce grantu)  
Kraj (místo realizace projektu) Celostátní působnost
Kraj (sídlo vysílající instituce)  
Prioritní osa Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Oblast zaměření Zdraví
Zprostředkující subjekt Ministerstvo zdravotnictví
Zprostředkovatel Ministerstvo zdravotnictví
Příjemce grantu Příjemcem grantu (grant pro řízení fondu) je Ministertsvo zdravotnictví a koneční příjemci v případě grantů
Webové stránky příjemce grantu http://www.mzcr.cz
Výše grantu 11 180 000 CHF
Cíl projektu Globálním cílem programu je posílit primární a sekundární zdravotní péči na regionální a národní úrovni se zvláštním důrazem na seniory, znevýhodněné občany a umírající - jedná se o zlepšení kvality a dostupnosti těchto segmentů zdravotní péče.
Hlavní výstupy projektu Konkrétně jde o podporu specificky znevýhodněných a dlouhodobě nemocných občanů, včetně dlouhodobé systematické geriatrické péče v ČR, podporu kvality péče o osoby s navazujícím zdravotním handicapem a podporu péče poskytované NNO. Jedná se o péči, která je v oblasti zdravotnictví poskytována zdravotnickými zařízeními typu léčebna dlouhodobě nemocných (LDN), hospic, odborný léčebný ústav.Program Zdraví podpořil celkem čtyři projektové aktivity. První z nich se zaměřila na modernizaci a obnovu infrastruktury vybraných zdravotnických zařízení v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Jedná se o projekty typu rozšíření lůžkových kapacit nebo rekonstrukce a modernizace stávajících zařízení v ústavech zaměřených na péči pro osoby dlouhodobě nemocné nebo v oblasti paliativní a geriatrické péče. Druhý typ aktivit poskytuje prostředky v oblasti modernizace a obnovy terapeutických zdravotnických prostředků pro výše zmíněné typy ústavů a to v rámci celé ČR. Podpora institucionálního zajištění nestátního neziskového sektoru v ČR v oblasti zdravotní péče a péče o dlouhodobě nemocné a umírající, včetně geriatrické péče je obsahem třetího typu aktivit. Podpora udržitelnosti zdravotních systémů na národní a regionální úrovni v ČR spadá do čtvrtého typu podporovaných aktivit. Ten je určený především pro projekty na národní úrovni.
Více informací o projektu http://www.mzcr.cz/Unie/obsah/fondy-svycarsko-ceske-spoluprace-2007-2012_2456_8.html
Plánovaný termín dokončení realizace prosinec 2016

 


Situace v zařízeních, kde je poskytována zdravotní péče seniorům, znevýhodněným a umírajícím občanům často nebývá právě ideální. Na rozvoj kvality a kapacit tohoto typu zdravotnických zařízení nezbývají peníze, což je při neúprosně stárnoucí české populaci neblahý jev. Ministerstvo zdravotnictví proto ve spolupráci s Programem švýcarsko-české spolupráce zřídilo program Zdraví, který by měl těmto zařízením pomoci.

Základním cílem programu je posílit primární a sekundární zdravotní péči na regionální a národní úrovni se zvláštním důrazem na seniory, znevýhodněné občany a umírající. „Konkrétně jde o podporu specificky znevýhodněných a dlouhodobě nemocných občanů, včetně dlouhodobé systematické geriatrické péče v oblasti geografického zaměření, podporu kvality péče o osoby s navazujícím zdravotním handicapem a podporu péče poskytované nestátními neziskovými organizacemi,“ doplňuje Zdeňka Zatloukalová, vedoucí oddělení finančních mechanismů Ministerstva zdravotnictví ČR.

Podpořeny budou různé typy projektů

Program Zdraví podpoří celkem čtyři projektové aktivity. První z nich se zaměří na modernizaci a obnovu infrastruktury vybraných zdravotnických zařízení v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Jedná se o projekty typu rozšíření lůžkových kapacit nebo rekonstrukce a modernizace stávajících zařízení v ústavech zaměřených na péči pro osoby dlouhodobě nemocné nebo v oblasti paliativní a geriatrické péče. Druhý typ aktivit poskytuje prostředky v oblasti modernizace a obnovy terapeutických zdravotnických prostředků pro výše zmíněné typy ústavů. I tato aktivita je geograficky zaměřena na Moravskoslezský a Olomoucký kraj. Podpora institucionálního zajištění nestátního neziskového sektoru v ČR v oblasti zdravotní péče a péče o dlouhodobě nemocné a umírající, včetně geriatrické péče je obsahem třetího typu aktivit. Podpora udržitelnosti zdravotních systémů na národní a regionální úrovni v ČR spadá do čtvrtého typu podporovaných aktivit. Ten je určený především pro projekty na národní úrovni.

Na realizaci programu Zdraví získalo Ministerstvo zdravotnictví grant celkem 11 180 000 CHF.