Postupy pro zajištění publicity

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Postupy pro zajištění publicity pro Program švýcarsko-české spolupráce

Postupy pro zajištění publicity (česká verze - platná od 15.2.2010)

Obsah:
Základní pojmy
1. Úvod
2. Publicita programu švýcarsko-české spolupráce
3. Postup pro zajištění publicity
4. Seznam doporučených opatření pro publicitu
5. Technické podmínky propagačních materiálů (doporučené)
6. Přílohy

Publicity Guidelines (english version - valid as of 15/02/2010)

Table of contents:
General terms and definitions
1. Introduction
2. Publicity of the Swiss-Czech Cooperation Programme
3. Publicity guidelines
4. List of recommended publicity measures
5. Technical specifications of promotional materials (recommended)
6. Annexes