Společně pro řeky

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuSpolečně pro řeky
Financován z FonduBlokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Olomoucký kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Životní prostředí
Příjemce grantu

Unie pro řeku Moravu

Webové stránky příjemce grantu www.koaliceproreky.cz
Výše grantu

948 640 Kč

Cíl projektu

Příprava revitalizací vybraných řek v povodí Moravy na území Olomouckého kraje s doplňkovým přesahem do Zlínského kraje.

Hlavní výstupy projektu

Zpracování studie proveditelnosti „Živá Bečva“ a „Písečná a Morava“; příprava revitalizací velkých vodních toků v povodí horní Moravy; osvětová kampaň zaměřená na ochranu a revitalizaci řek, jakož i přírodě blízké protipovodňové ochrany sídel;

Stručný popis projektu

Revitalizacemi řek neboli obnovením přírodě blízké morfologie říčních koryt dojde ke zlepšení ekologického stavu, samočisticí schopnosti vodních toků, posílení říční biodiverzity a dynamiky přirozených fluviálních procesů.

Plánovaný termín dokončení realizaceduben 2012

Poznámka: Kraj (místo realizace projektu): Olomoucký kraj (povodí řeky Moravy v Olomouckém kraji)