Základní informace

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 8. 6. 2016
  • Zahájení realizace „Blokového grantu - Fondu pro nestátní neziskové organizace“ financovaného z Programu švýcarsko-české spolupráce
  • Zveřejněna tabulka - Základní informace

Základní informace o Blokovém grantu Fond pro nestátní neziskové organizace v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce.

Základní informace
Název projektu Blokový grant – Fond pro nestátní neziskové organizace
Kraj (sídlo příjemce grantu)  
Kraj (místo realizace projektu) Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)  
Prioritní osa Speciální alokace
Oblast zaměření Blokový grant
Zprostředkovatel Nadace Partnertsví
Příjemce grantu Příjemcem grantu (grant pro řízení fondu) je Nadace Partnerství a koneční příjemci v případě grantů pro realizaci konkrétních sub-projektů
Webové stránky příjemce grantu www.nap.cz
Výše grantu 6 585 564 CHF
Cíl projektu Posílení občanské společnosti jako zásadního faktoru sociální koheze a udržitelného rozvoje společnosti ve vybraných regionech ČR a to prostřednictvím podpory sub-projektů zaměřených na poskytování sociálních služeb neziskovými organizacemi a prostřednictvím podpory sub-projektů neziskových organizací v environmentální oblasti.
Hlavní výstupy projektu 4 otevřené výzvy, 72 podpořených projektů (37 poskytování sociálních služeb, 35 životní prostředí)
Více informací o projektu Blokový grant pro NNO
Plánovaný termín dokončení realizace říjen 2015

 


 

V rámci Programu švýcarsko-české spolupráce byl schválen Blokový grant Fond pro nestátní neziskové organizace

Dne 3.6.2010 byl v rámci Programu švýcarsko - české spolupráce švýcarskou stranou schválen blokový grant Fond pro nestátní neziskové organizace. Celková alokace pro tento fond je 5 mil. CHF. Zprostředkovatelem Blokového grantu je Nadace partnerství.

Cílem Blokového grantu je posílit občanskou společnost ve vybraných regionech (Moravskoslezský/Olomoucký /Zlínský kraj).
Konkrétní cíle BG jsou následující:

  1. ochrana životního prostředí, lepší povědomí o ekologických tématech a zavádění principů udržitelného rozvoje
  2. posilování sociální soudržnosti, dostupnosti a zvyšování kvality sociálních služeb
  3. stabilizace neo rozšíření činností nestátních neziskových organizací a vytváření podmínek pro jejich zapojení do veřejného dění. Posílení kapacit NNO.

 

Zahájení realizace „Blokového grantu - Fondu pro nestátní neziskové organizace“ financovaného z Programu švýcarsko-české spolupráce

Zdroj: tisková zpráva MF ze dne 21.7.2010 (výňatek)

Dne 21.7.2010 byla velvyslancem Švýcarské konfederace v České republice, panem J. E. Andrém Reglim a náměstkem ministra financí Ing. Tomášem Zídkem slavnostně podepsána Dohoda o Blokovém grantu pro Fond pro nestátní neziskové organizace, na který bylo z Programu švýcarsko-české spolupráce alokováno 5 mil. CHF, což představuje cca 93,84 mil. CZK.

Blokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace (BG FNNO) je zaměřen na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem a bude podporovat rozvoj a posilování občanské společnosti jako důležitého činitele pro sociální soudržnost. Prostředky určené na BG FNNO přispějí k řešení problematiky životního prostředí, zejména k posílení kapacity neziskových organizací a taktéž ke zlepšení poskytování sociálních služeb.

S ohledem na Rámcovou dohodu bude BG FNNO realizován v Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji.

Přípravu a implementaci BG FNNO bude zajišťovat Nadace Partnerství, která byla vybrána v rámci otevřeného výběrového řízení, jako zprostředkovatel BG FNNO.

Podpisem této Dohody o Blokovém grantu byla zahájena příprava pro vyhlášení 1. Výzvy pro předkládání žádostí.

  • Aktuální informace, týkající se realizace Programu švýcarsko-české spolupráce, jsou k dispozici na stránkách www.swiss-contribution.cz.
  • Otázky týkající se Programu švýcarsko-české spolupráce je možno zasílat elektronicky na adresu czp-swiss@mfcr.cz.