Rodina a handicap

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuRodina a handicap
Financován z FonduBlokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Olomoucký kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Poskytování sociálních služeb
Příjemce grantu

DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o. p. s.

Webové stránky příjemce grantu www.detskyklic.cz
Výše grantu

1 862 741 Kč

Cíl projektu

Pomoc rodinám pečujícím o dítě s handicapem při zabezpečování rovných podmínek ve společnosti, vytváření vhodných podmínek pro skloubení nároků péče o nezaopatřené dítě s handicapem s osobním životem, podpora individuální služby osobní asistence a zapojení rodiny s handicapem do běžného společenského života. Dílčím cílem je zkvalitnění a rozšíření nabídky sociálních služeb organizace.

Hlavní výstupy projektu

Zřízení a dovybavení nového odlehčovacího bytu k nácviku odloučení dítěte od rodiny; koordinace setkávání rodičů pečujících o dítě s PAS; zajištění provozu klubovny; vzdělávaní pracovníků a PR organizace

Plánovaný termín dokončení realizacesrpen 2014

Poznámka: Kraj (místo realizace projektu): Olomoucký kraj (Šumperk)