Můj přítel kůň

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuMůj přítel kůň
Financován z FonduBlokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Olomoucký kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Poskytování sociálních služeb
Příjemce grantu

Občanské sdružení Ryzáček

Webové stránky příjemce grantu www.ryzacek.com
Výše grantu

884 255 Kč

Cíl projektu

Zlepšení rovných příležitostí dětí a mládeže ohrožených společensky nežádoucími jevy a rodin s dětmi prostřednictvím hiporehabilitace.

Hlavní výstupy projektu

Hipoterapie; aktivity s využitím koní; vytvoření know-how a metodické podpory; rozšíření a zvýšení kvalifikace pracovníků organizace; propagace poskytované služby

Plánovaný termín dokončení realizacekvěten 2013