Cestou informací, vzdělávání a osvěty k lidem i k přírodě – regionální informační, vzdělávací a poradenské centrum pro EVVO ve Zlínském kraji

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuCestou informací, vzdělávání a osvěty k lidem i k přírodě – regionální informační, vzdělávací a poradenské centrum pro EVVO ve Zlínském kraji
Financován z FonduBlokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Zlínský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Životní prostředí
Příjemce grantu

Líska – občanské sdružení pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu ve Zlínském kraji

Webové stránky příjemce grantu www.liska-evvo.cz
Výše grantu

1 711 097 Kč

Cíl projektu

Zkvalitnění programů a služeb v krajském systému EVVO ve Zlínském kraji.

Hlavní výstupy projektu

Poskytování informací o environmentálních tématech, environmentální vzdělávání s aspektem naplňování principů udržitelného rozvoje, stabilizace Lísky jako partnera pro EVVO ve Zlínském kraji

Stručný popis projektu

Smyslem projektu je zkvalitnění programů a služeb v krajském systému EVVO ve Zlínském kraji, a to prostřednictvím posílení organizační, personální a finanční kapacity Lísky jako profesionálního a odborného partnera environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji.

Plánovaný termín dokončení realizacebřezen 2014