Aktivizace a integrace rodin imigrantů

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuAktivizace a integrace rodin imigrantů
Financován z FonduBlokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Olomoucký kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Poskytování sociálních služeb
Příjemce grantu

Žebřík, o. s.

Webové stránky příjemce grantu

www.zebrik.org
www.procizince.cz

Výše grantu

1 522 506 Kč

Cíl projektu

Zkvalitnění stávající služby „Klub rodičů s dětmi“ a rozšíření cílové skupiny o cizince z EU a české rodiny.

Hlavní výstupy projektu

Multikulturní klub pro rodiče s dětmi - vytvoření metodiky pro práci s dětmi v klubu, realizace 92 programů pro děti, zaměřených na jazykový a sluchový rozvoj dítěte, rozvíjení rytmického citu, psychomotorické hry, tvořivé činnosti apod.; vzdělávací a aktivizační činnosti pro rodiče; hlídání dětí cizinců; posílení kapacit organizace

Stručný popis projektu

Smyslem projektu je mimo jiné posílení vnitřního rozvoje organizace pořízením nového vybavení, fundraisera-ekonoma, vzdělávacích kurzů pro vedoucí pracovníky a zlepšení propagace organizace a public relations.

Plánovaný termín dokončení realizacebřezen 2015

Poznámka: Kraj (místo realizace projektu): Olomoucký kraj (okres Prostějov)