Justice přátelská k dětem. Dítě a média.

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuJustice přátelská k dětem. Dítě a média.
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Jihomoravský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Česko-britská o.p.s.

Webové stránky příjemce grantu www.ceskobritska.eu
Výše grantu

1 799 422 Kč

Švýcarský partner projektu

Institut international des Droits de l´Enfant (IDE) www.childsrights.org

Cíl projektu

Čerpání a přenos zkušeností dobré praxe a know-how ze Švýcarska do České republiky v oblasti práce s ohroženými dětmi a při praktické realizaci sociálně právní ochrany dětí

Hlavní výstupy projektu

Vytvoření metodické příručky v oblasti justice a médií Koncept „justice přátelská k dětem“, Dětské oběti a dětští svědkové, Právo dítěte na zacházení a vzdělání posilující úctu k lidským právům, Participační práva dětí v praxi českého systému právní ochrany dětí, zejména justice, Nemajetková újma dětí a její kompenzace, Mezinárodní právní rámec oblasti dítěte a médií, Etické otázky médií a odpovědnost k dětem podle jejich specifik, Problematika medializace kauz ohrožených dětí, Mediální legislativa, východiska švýcarské a české justice ve vztahu k dětem.

Stručný popis projektu

V rámci sub-projektu budou vytvořeny metodické materiály a příklady dobré a aplikovatelné praxe pro ochranu práv dítěte navazující na legislativní situaci a legislativní změny v České republice (nový občanský zákoník, připravovaný nový trestní řád), která se zavázala řídit se Úmluvou OSN o právech dítěte, a dále materiály určené pro zlepšení situace v ČR v oblasti médií, zejm. při informování o případech ohrožených dětí nebo dětí v riziku. Předkládaný sub-projekt přispěje také k tomu, že vytvoří etickou i právní oporu pro mediální profese pro případy kauz ohrožených dětí, neboť etické kodexy mediálních organizací mají často jen deklarativní charakter a v praxi nejdou dodržovány.

Více informací o projektu http://www.ceskobritska.eu/Projekty.aspx
Plánovaný termín dokončení realizace30. 6. 2016