Kdo jsme

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Role Národní koordinační jednotky pro Program švýcarsko-české spolupráce.

Švýcarský program finanční pomoci k zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod podepsaných 20. prosince 2007 s 10 novými členskými státy EU a 7. září 2010 s Rumunskem a Bulharskem rozvojové projekty na území nových členských států Evropské unie včetně České republiky. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

14. června 2012 skončilo období, kdy švýcarská strana dle podepsaných rámcových dohod mohla přidělovat granty na konečné návrhy projektů předkládané Národními koordinačními jednotkami jednotlivých států (týká se 10 zemí, s nimiž byly podepsány dohody v roce 2007). Celkem bylo v deseti východoevropských zemích schváleno 210 projektů o objemu 1 miliardy švýcarských franků (CHF). Do 14. června 2017 bude pokračovat tzv. implementační fáze, v rámci které budou projekty realizovány a propláceny prostředky z udělených grantů.

Na české národní úrovni byl program koncipován tak, aby vhodně doplňoval podporu z prostředků strukturálních fondů EU, Fondu soudržnosti a EHP a Norských fondů. Program švýcarsko-české spolupráce doplňuje tyto programy a zaměřuje se především na oblasti, které nejsou vůbec, nebo jen částečně kryty z jiných finančních zdrojů. Ke dni 14. června 2012 bylo švýcarskou stranou schváleno 30 individuálních projektů, 2 programy a 6 fondů. To představuje využití 100 % prostředků z celkového nevratného finančního příspěvku ve výši 109, 78 mil. CHF, jenž byl dle Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou určen pro Českou republiku.

Národní koordinační jednotka (NKJ)

Usnesením vlády ČR č.1272 ze dne 7. listopadu 2007 bylo pověřeno Ministerstvo financí ČR výkonem funkce Národní koordinanční jednotky pro Program švýcarsko-české spolupráce v České republice.

Národní koordinační jednotkou (NKJ) pro Program švýcarsko-české spolupráce, která je zodpovědná za celkovou orientaci Programu a za identifikaci, plánování, realizaci, finanční řízení, kontrolu a hodnocení projektů v České republice, je Ministerstvo financí. Realizace Programu probíhá ve spolupráci se zprostředkujícími subjekty (ministerstva), které byly pověřeny NKJ na základě Dohody o delegování pravomocí a zodpovědností výkonem určitých činností vůči žadatelům o grant/konečným příjemcům. V případě programů a fondů je do realizace zapojen ještě zprostředkovatel, který je pověřen implementací schváleného programu, blokového grantu či fondu.

Na švýcarské straně jsou do řízení programu zapojeny tyto instituce:

  • SCO – Švýcarská kancelář Programu na Velvyslanectví Švýcarské konfederace v ČR jako hlavní kontaktní místo pro NKJ
  • SDC - Švýcarská agentura pro rozvoj a spolupráci (Federální ministerstvo zahraničních věcí)
  • SECO - Státní kancelář pro hospodářské záležitosti (Federální ministerstvo hospodářských věcí)