Technická asistence v oblasti finančního výkaznictví

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuTechnická asistence v oblasti finančního výkaznictví
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Celostátní působnost
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Podpora soukromého sektoru
Oblast zaměřeníZlepšení regulace ve finančním sektoru
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Ministerstvo financí

Výše grantu

2 000 000 CHF

Český partner projektu

MFČR - Ústřední daňové a finanční ředitelství
Komora auditorů České republiky
Česká národní banka

Cíl projektu

Dodavatel služeb - Světová banka - Centrum pro reformu finančního výkaznictví, Vídeň - poskytl asistenci při zavádění mezinárodních standardů v oblasti účetnictví a auditu, veřejného dohledu nad auditem, budování institucionálních kapacit v oblasti finančního výkaznictví v pojišťovnictví, institucionálních kapacit v oblasti dozoru nad ochranou spotřebitele na finančních trzích a posílení vazby mezi daňovou oblastí a účetnictvím.

Hlavní výstupy projektu

Podpora pro auditní dohled a systém zajištění kvality;
Asistence při podpoře systému kontroly kvality
Školení a implementace ISA (mezinárodní auditní standardy);
Asistence v mezinárodním finančním výkaznictví v oblasti pojišťovnictví;
Twiningový projekt s FINMA (Švýcarský dohledový orgán) - dohledu nad korporátním řízení v bankovním sektoru;
Školení zástupců daňové zprávy a výměna zkušeností s kolegy z členských států EU;
Posílení schopností ČNB v oblasti monitoringu a vynucování finančního výkaznictví prostřednictvím IFRS;
Tvorba strategií a politik MFČR ve finančním výkaznictví a auditu;
Vytvoření ROSC zpráv (Report on the Observance of Standards and Codes - Accounting and Auditing).

Více informací o projektu ROSC 2013
Plánovaný termín dokončení realizacečerven 2015