Výklad pojmu „kurzový rozdíl“ v projektech

oddělení 5805 – Centrální finanční a kontraktační jednotka
oddělení 5805 – Centrální finanční a kontraktační jednotka

Vydáno

Na základě množících se dotazů vydává Národní koordinační jednotka toto upřesnění:

Kurzovým rozdílem se pro účely Příručky pro implementaci Programu švýcarsko – české spolupráce rozumí rozdíl mezi výší způsobilých výdajů projektu, vyžádaných v CZK zprostředkujícím subjektem / zprostředkovatelem (uvedené v Žádosti o platbu), a částkou, která je zprostředkujícímu subjektu / zprostředkovateli uhrazena ze strany NKJ.

Tento rozdíl vzniká tím, že původní částka v CZK uvedená v Žádosti o platbu je na částku v CHF převedena aktuálním kurzem ČNB dne zaevidování v účetním systému NKJ. Následně je tato částka v CHF uhrazena švýcarskou stranou na bankovní účet NKJ a poté NKJ zasílá tuto částku, obdrženou v CHF, na korunový bankovní účet zprostředkujícího subjektu /zprostředkovatele při použití aktuálního kurzu ČNB v den úhrady.

Avšak například kurzový rozdíl, který vznikne konečnému příjemci při zaúčtování úhrady faktury v cizí měně, je pro účely výše zmíněné Příručky způsobilým výdajem.