Fond na přípravu projektů v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce (Obecné informace, postupy pro žadatele, otázky)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Postupy pro žadatele, formulář žádosti o grant, indikativní rozpočet a kritéria pro posouzení žádosti o grant

Dokumenty ke stažení

 

Otázky a odpovědi

NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY - aktualizováno: 14.7.2010
číslo dotaz odpověď
5.

Jakým způsobem v záměru projektu ošetřit situaci, kdy se žadatel domnívá, že má veškerou potřebnou dokumentaci pro projekt již zpracovanou, ale v případě, že švýcarská strana bude požadovat další relevantní dokumentaci, bude nezbytné, aby byla financována z Fondu na přípravu projektů?

V případě, že dokumentaci, kterou máte již nyní zpracovanou považujete za dostačující, uveďte tuto skutečnost v Záměru projektu v části 7.1 připravenost projektu – stávající stav, a to včetně výčtu dokumentace, kterou již máte zpracovanou. Do části 7.2 Záměru projektu týkající se žádosti o grant z Fondu na přípravu pak uveďte, že žádáte např. pouze o překlady do anglického jazyka + předpokládanou výši finančních prostředků, zároveň do této části doporučujeme uvést obecnou formulaci, že případně na základě požadavku švýcarské strany bude dopracována a předložena spolu s Konečným návrhem projektu další relevantní dokumentace, která by rovněž byla financována z Fondu na přípravu projektů.

4.

Je možné z Fondu na přípravu projektů financovat dokumentaci k projektu, který nebude předložen v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce, ale v rámci jiného dotačního titulu?

Není - O financování dokumentace na projekt, který nebyl předložen v Programu Švýcarsko české spolupráce není možné žádat.

3.

Jakou dokumentaci je možné zahrnout do sub-projektu financovaného z Fondu na přípravu projektů ?

Žádost o grant z PPF žadatel zpracovává pouze v případě, že daný Záměr projektu byl doporučen hodnotící komisí a Monitorovacím výborem k předložení švýcarské straně k rozhodnutí.

Po posouzení Záměru projektu může NKJ / švýcarská strana doporučit zpracování i další dokumentace.

Při zpracování Žádosti o grant z PPF vychází žadatel z informací uvedených v Záměru projektu (viz část 7.2 formuláře Záměru projektu) a případně zahrne doporučení NKJ. Žadatel uvede do Žádosti o grant z PPF dokumentaci, která již byla zpracována a která musí být zpracována z grantu z Fondu na přípravu projektu. Jedná se o dokumentaci, která je potřebná pro dopracování Záměru projektu do podoby Konečného návrhu projektu, na základě kterého švýcarská strana rozhodne o udělení/ neudělení grantu. Konečné rozhodnutí o udělení grantu z Fondu na přípravu projektů vydá švýcarská strana. Součástí rozhodnutí švýcarské strany bude také stanovení výše poskytnutého grantu a aktivit, které budou v rámci Fondu na přípravu projektů podpořeny.

2.

Je možné z Fondu na přípravu projektů financovat zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení?

Požádat o grant z Fondu na přípravu projektů na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí/ stavební povolení možné je.

Při posuzování předloženého Záměru projektu však bude posuzován věcný i časový harmonogram Záměru projektu. Pokud bude vysoké riziko, že projekt nebude připraven včas k realizaci, bude toto zohledněno při celkovém hodnocení Záměru projektu.

V případě schválení Záměru projektu bude předložen Konečný návrh projektu do 6 měsíců od data schválení Záměru projektu. Během těchto 6 měsíců musí být realizovány také všechny aktivity financované z Fondu na přípravu projektů. Je plně v zodpovědnosti žadatele, aby posoudil celkové časové riziko projektu, které by mohlo vzniknout, pokud nebude vydáno územní rozhodnutí/ stavební povolení co nejdříve. Nejpozději musí být územní rozhodnutí a stavební povolení, je-li s ohledem na typ projektu relevantní, doloženo spolu s Konečným návrhem projektu.

1.

Je možné, aby žadatel s cílem maximální úspory času vybral ještě před datem počátku oprávněnosti výdajů Fondu na přípravu projektů výběrovým řízením jednoho dodavatele dokumentace pro územní rozhodnutí i stavební povolení, práce související s územním rozhodnutím financoval sám ze svých zdrojů a dokumentaci pro stavební povolení financoval následně z Fondu na přípravu projektů?

Ano, ale musí dodržet platná pravidla a postupy - viz Manuál pro zadávání veřejných zakázek v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce na www.swiss-contribution.cz.

Řešením jsou 2 samostatné smlouvy s dodavatelem služeb. (První smlouva se bude vztahovat na služby ze 100 % financované žadatelem, druhá smlouva bude pokrývat služby spolufinancované z grantu Fondu na přípravu projektů.)

Rozpočet pro zpracování dokumentace uvedený v % z nákladů projektu není přípustný.

Práce financované z grantu z Fondu na přípravu projektů (v tomto případě práce na dokumentaci pro stavební povolení) nesmí být zahájeny před datem oprávněnosti výdajů (datum dopisu Národní koordinační jednotky žadateli s oznámením o schválení záměru projektu a schválení využití Fondu na přípravu projektů).

V případě, že žadatel bude chtít této možnosti využít, doporučujeme, aby ještě před prvními kroky souvisejícími se zadáním výběrového řízení kontaktoval NKJ (email: czp- swiss@mfcr.cz)