Ochrana velkých šelem v dlouhodobé perspektivě: prostupná krajina, trvalá udržitelnost

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuOchrana velkých šelem v dlouhodobé perspektivě: prostupná krajina, trvalá udržitelnost
Financován z FonduBlokový grant - Fond pro nestátní neziskové organizace
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Zlínský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Životní prostředí
Příjemce grantu

Hnutí Duha Olomouc

Webové stránky příjemce grantu www.hnutiduha.cz/olomouc
Výše grantu

2 700 000 Kč

Cíl projektu

Cílem projektu je zajistit dlouhodobou ochranu velkých šelem před přerušením jejich klíčových migračních koridorů.

Hlavní výstupy projektu

Monitoring klíčových migračních koridorů a jádrových oblastí velkých šelem v CHKO Beskydy a okolí; zdělávání a poradenství chovatelům hospodářských zvířat, osvěta myslivců, úředníků a dalších cílových skupin, monitoring zvláště chráněných lesních druhů ve Vsetínských vrších; ochrana klíčových migračních koridorů a biotopů velkých šelem v rámci rozhodovacích procesů; vytvoření strategického plánu organizace pro ochranu velkých šelem;

Stručný popis projektu

Zajištění dlouhodobé ochrany velkých šelem před přerušením jejich klíčových migračních koridorů, zajištění monitoringu využívání vytipovaných koridorů v návaznosti na jádrové oblasti výskytu velkých šelem a zajištění dostatku klidových území a kvalitních biotopů pro tyto zákonem chráněné druhy.

Plánovaný termín dokončení realizaceduben 2013

Poznámka: Kraj (místo realizace projektu): Zlínský kraj (CHKO Beskydy)