05

Grant z Programu švýcarsko-české spolupráce: 

5 520 758 CHF

Příjemce grantu/realizátor projektu: Město Uherský Brod, 

www.uherskybrod.cz

Partner/Partneři:  Správa železniční dopravní cesty, www.szdc.cz 

Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o., 

www.koved.cz

Cíl projektu: Modernizace dopravního terminálu v Uherském Brodě, který 

bude integrovat železniční a autobusovou dopravu do bezbariérového 

dopravního uzlu, a vybudování doplňující infrastruktury pro cestující

Předpokládaný termín ukončení realizace projektu: červen 2016