04

Více o projektu: eu.ub.cz/dokumenty/kategorie/dopravni-terminal

UHERSKÝ BROD: DOPRAVNÍ TERMINÁL 

– II. ETAPA

Hlavní výstupy projektu

• integrace autobusové a železniční dopravy 

s bezbariérovým přístupem

• vybudování nového autobusového nádraží 

se zastřešenými nástupišti včetně společného 

nástupiště vlak – autobus

• zlepšení zázemí pro cestující zřízením nových 

parkovišť, revitalizací přednádražního prostoru 

a instalací informačního systému

„Díky Programu švýcarsko-české spolupráce 

jsme mohli v našem městě realizovat investiční akci 

Dopravní terminál II. etapa v rozsahu, na který by-

chom při použití vlastních finančních prostředků 

těžko dosáhli. Uherský Brod se tak stává skuteč-

nou branou do Bílých Karpat a spádovým centrem 

celé oblasti s dostupnou a bezbariérově přístupnou 

hromadnou dopravou, kdy technické zázemí kva-

litativně odpovídá standardům, na které jsme byli 

donedávna zvyklí, například právě ze Švýcarska.“  

řekl Ing. Patrik Kunčar, starosta města.