V

rámci tzv. Švýcarského příspěvku (Swiss Contribution) po-

skytlo Švýcarsko cca 1,3 mld. CHF pro 13 nových členských 
států, které se staly členy EU postupně od roku 2004. Pro 
Českou republiku bylo z těchto zdrojů na základě me-
zinárodní dohody mezi vládou České republiky a švýcar-
skou Federální radou v rámci Programu švýcarsko-české 
spolupráce poskytnuto 109,78 mil. CHF (cca 2,6 mld. Kč). 

Tyto prostředky byly určeny pro granty na realizaci projektů v různých oblas-
tech zaměření. Jednou z nich je životní prostředí a infrastruktura. V rámci 
této oblasti bylo podpořeno 6 individuálních projektů (popsaných stručně 
v této brožuře), které se zaměřily na modernizaci dopravní infrastruktury 
představující účelné a moderní řešení dopravy s vyšším komfortem pro ve-
řejnost a ve svém konečném důsledku i pozitivním dopadem na kvalitu ži-
votního prostředí.

01